Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/820 av 22 May 2015 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2015/820 of 22 May 2015 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.9.2015

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.9.2015)

Sammendrag av innhold
.Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til utforming av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest og det gis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy sykdomsrisiko deles i soner nummerert fra 1 til 4 etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

Denne rettsaken endrer beslutning 2014/709/EU. Vedlegg I listefører og klassifiserer områder med utbrudd eller funn av tilfeller med afrikansk svinepest. Vedlegget endres. Dette for å være oppdatert med sykdomssituasjonen i Polen og Estonia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning 2014/709/EU og (EU) 2015/558 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedleggene. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2015/558 medfører derfor ingen endring av norsk rett. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets sider, se link under «annen dokumentasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 22. mai 2015 og publisert på OJ den 27. mai 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2015
Anvendelsesdato i EU
16.05.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet