Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/251 av 13. februar 2015 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2015/251 of 13 February 2015 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2015)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser; både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter av gris. I beslutning 2014/709/EU listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest, og det gis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy risiko deles i soner nummerert fra 1 til 4 etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

Beslutning 2015/251/EU endrer beslutning 2014/709/EU. Nye utbrudd i landene Estland, Latvia og Litauen gjør at listeførte landområder i ulike soner må justeres. Samtidig spesifiseres unntaket om at fersk svinekjøtt og kjøttprodukter av svinekjøtt under visse vilkår, kan sendes til andre medlemsland og også tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning 2014/709/EU og 2015/251/EU er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedleggene. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning 2015/251/EU medfører derfor ingen endring av norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2015
Anvendelsesdato i EU
09.03.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet