Dyrehelsekrav til samhandel i EU av storfe og svin: endringsbestemmelser knyttet til trikiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/798/EU av 13. november 2014 om endring av vedlegg F til rådsdirektiv 64/432/EØF når det gjelder formatet på helsesertifikatmodellene til bruk ved handel med storfe og svin innad i Unionen og når det gjelder trikinkrav ved handel med tamsvin innad i Unionen

Commission Implementing Decision 2014/798/EU of 13 November 2014 amending Annex F to Council Directive 64/432/EEC as regards the format of the model health certificates for intra-Union trade in bovine animals and swine and the additional health requirements relating to Trichinella for intra-Union trade in domestic swine

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.02.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.01.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer formatet på de helsesertifikatene som skal følge storfe og tamsvin ved handel innad i unionen. Endringen skjer på bakgrunn av at man vil harmonisere sertifikatmodellene som brukes i EU. Det skjer også en endring i innholdet i sertifikatet som brukes ved handel med tamsvin. Her blir det tatt inn et nytt punkt i helsesertifikatet, som gir mottakende land informasjon om dyrene kommer fra en besetning med anerkjente oppstallingsforhold eller ikke. Innholdet endres på bakgrunn av en tidligere endring i trikinforordningen, forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt, som gjør det mulig å unnta tamsvin fra trikintesting under visse forutsetninger. En av disse forutsetningene er at dyrene kommer fra en besetning som er anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold. Denne informasjonen er viktig slik at driftsansvarlig i mottakende besetning importerer dyr med lik trikinstatus, og at tilsynet i mottakerlandet kan vurdere om dyrene skal testes for trikiner ved slakting.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin og forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser, da endringene oppdaterer sertifikatenes utseende og kompletterer de obligatoriske informasjonspunktene i helsesertifikatet for tamsvin. Dette gjør at gjeldende regelverk blir ivaretatt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabelt, da den oppdaterer helsesertifikatet med informasjon som er essensiell for å kunne ta i bruk gjeldende regelverk om offentlig kontroll av trikiner (trikinforordningen).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten trer i kraft i EU 1. januar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.01.2015
Anvendes fra i Norge
26.01.2015