Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1887 av 7. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU med hensyn til tilgjengelighet og oppdatering av opplysningene på listen over godkjente virksomheter

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1887 of 7 November 2019 amending Implementing Decision 2014/709/EU as regards the availability and timeliness of information on the list of approved establishments

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2019)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter fra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU.

En av bestemmelsene i beslutningen er at informasjon om virksomheter (slakterier og nedskjæringsvirksomheter) godkjent for å sende svinekjøtt ut av landet, skal publiseres på en offentlig tilgjengelig nettside. Bestemmelsen sier videre at denne informasjonen skal oppdateres minst hver 6. måned. Rettsakten endrer dette til at informasjonen på nettsiden nå skal oppdateres så raskt som mulig etter en endring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i rettsakten er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Norge har ikke hatt utbrudd av afrikansk svinepest og Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Denne rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer det som positivt at listen over godkjente virksomheter for forsendelse av svinekjøtt ut av berørte medlemsland skal oppdateres hyppigere. Tilgjengelig og oppdatert informasjon om dette er viktig for å unngå smittespredning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
01.12.2019

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet