Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/609 av 11. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU med hensyn til bruk av patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest, forsendelse av svin gjennom områder listeført i vedlegget og beslutningens gyldighetsperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2019/609 of 11 April 2019 amending Implementing Decision 2014/709/EU as regards the use of the pathogen identification test for African swine fever, the dispatch of the pigs through areas listed in the Annex and the applicability of the Decision

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2019)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter fra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest fra de gjeldende områdene.

I denne rettsakten endres testmetoden som skal benyttes for å påvise afrikansk svinepest fra en serologisk test til en virusidentifikasjonstest (PCR). Videre fjernes kravet om forhåndsgodkjenning fra mottakerlandet ved forsendelse av levende svin fra del II i et medlemsland til tilgrensende del II eller del III i et annet medlemsland. Beslutningens gyldighetsperiode forlenges til 21. april 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i rettsakten er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Norge har ikke hatt utbrudd av afrikansk svinepest og Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Denne rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer at det er negativt at afrikansk svinepest fortsatt sprer seg i EU, til tross for bestemmelsene om bekjempelsestiltak.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.
Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.04.2019
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet