Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt

Tittel

Kommisjonsvedtak 2004/558/EF av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater har lagt fram

Commission Decision 2004/558/EC of 15 July 2004 implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Community trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis and the approval of the eradication programmes presented by certain Member States

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Infektiøs bovin rhinotracheitis (IBR) er beskrivelsen af et af de mest tydelige kliniske tegn på infektion med bovin herpesvirus type 1 (BHV1). Da mange infektioner med det pågældende virus har et subklinisk forløb, bør der træffes bekæmpelsesforanstaltninger, der er målrettet mod udryddelse af infektionen frem for mod fjernelse af symptomerne.

(2) I bilag E (II) til direktiv 64/432/EØF er infektion med bovin herpesvirus 1 anført blandt de sygdomme, for hvilke der kan godkendes nationale bekæmpelsesprogrammer og kræves supplerende garantier.

(3) Tyskland forelagde et program, der havde til formål at udrydde BHV1-infektion i alle dele af dets område, som opfylder kriterierne i artikel 9, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF, og programmet indeholdt regler for indenlands flytninger af kvæg, som svarer til de regler, der tidligere er blevet gennemført i Østrig, provinsen Bolzano i Italien og Sverige, og som resulterede i, at sygdommen blev udryddet i de pågældende lande.

(4) Det program, Tyskland forelagde, og, i overensstemmelse med Tysklands anmodning, de supplerende garantier i forbindelse med handel med kvæg med henblik på at sikre, at programmets mål nås, blev godkendt ved beslutning 2004/215/EF af 1. marts 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (2).

(5) Der findes supplerende garantier vedrørende Danmark, Østrig, Finland og Sverige samt Italien for så vidt angår provinsen Bolzano. De pågældende medlemsstater anser deres område for IBR-frit, og Italien mener det samme om provinsen Bolzano. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF har de forelagt dokumentation for Kommissionen, som bl.a. viser, at situationen fortsat overvåges.

(6) For medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er anerkendt som værende fri for sygdommen, og som for øjeblikket er anført i bilaget til Kommissionens beslutning 93/42/EØF (3), bør der kun gælde mindstekrav vedrørende afsendelse af avls- og brugskvæg til andre medlemsstater.

(7) Til standardisering af BHV1-test i laboratorier har Verdensorganisationen for Dyresundhed (Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE)) vedtaget et stærkt positivt, et svagt positivt og et negativt serum som internationale OIE-standarder for BHV1-test, som kan fås hos OIE's IBR-referencelaboratorier, der er nævnt i Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (4).

(8) Der har været problemer i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med kvæg med oprindelse i medlemsstater med en anden IBR-status.

(9) Af hensyn til klarheden og for at sikre sproglig konsekvens i foranstaltningerne bør godkendelsen af det tyske program og de supplerende garantier vedrørende IBR samles i én beslutning, og beslutning 2004/215/EF bør ophæves.

(10) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2004
Anvendelsesdato i EU
26.07.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.04.2002
Anvendes fra i Norge
05.04.2002

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004D0558
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro