Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2009 av 25. juni 2009 som endrer forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige krav til import av visse fugler til Fellesskapet samt tilhørende karantenebetingelser

Commission Regulation (EC) No 555/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 ( 3 ) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle, bortset fra fjerkræ, til Fællesskabet samt karantænebetingelser for sådanne fugle efter importen.

(2) I bilag V til forordningen er der fastsat en liste over karantænefaciliteter og -centre, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på import af visse fugle, bortset fra fjerkræ.

(3) Tyskland og Slovakiet har gennemgået deres godkendte karantænefaciliteter og -centre og har forelagt Kommissionen en opdateret liste over sådanne karantænefaciliteter og -centre. Listen over godkendte karantænefaciliteter og -centre i bilag V til forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Forordning (EF) nr. 318/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2009
Anvendelsesdato i EU
16.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.07.2009
Anvendes fra i Norge
16.07.2009