Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/214/EU av 1. april 2011 som endrer vedlegg II, III og IV til rådsdirektiv 2009/158/EF om dyrehelsemessige krav til samhandelen innenfor Fellesskapet med fjørfe og rugeegg samt for innførsel av slike fra tredjeland

Commission Decision 2011/214/EU of 1 April 2011 amending Annexes II to IV to Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II, III og IV i rådsdirektiv 2009/158/EF. Direktivet stiller opp de dyrehelsemessige betingelsene for samhandel med, og import fra tredjestater av, fjørfe og rugeegg.

Reglene i vedlegg II omhandler krav til fasiliteter, drift av virksomheter, overvåkingsprogram for visse sykdommer, og kriterier for suspensjon eller tilbaketrekning av en virksomhets godkjenning. Underkapitler i bilaget fastsetter betingelser vedrørende virksomheters anlegg og drift, program for dyrehelsekontroll og kriterier for suspensjon eller tilbaketrekning av en virksomhets godkjenning. Innenfor dette rammeverket inngår også undersøkelser for visse mikroorganismer, salmonella og mycoplasma, som skal foretas på virksomheter som er godkjent for handel innen EU.

Endringene i vedlegg II består i at man tilpasser reglene for innsamling av egg til dagens praksis i besetningene, og da særlig i forhold til leggevaner hos de enkelte hønserasene. I overvåkingsprogrammet for salmonella skal uttak av støvprøver, prøver av nedfall og svabergprøver av vegger og avfall eller vannprøver ikke lenger benyttes. Nytt er også at det kan benyttes bakteriologisk testing for salmonella, eller som nå serologisk testing. Videre gjøres det endringer i forhold til fremskritt i diagnostiseringsteknikker for mykoplasma, og vedlegget oppdateres i forhold til dagens salmonella-nomenklatur i OIE (verdens dyrehelseorganisasjon).

I vedlegg III gjøres det endringer som angår vilkår for salmonellavaksinasjon.

Vedlegg IV er helsesertifikatet som benyttes ved samhandel; i sertifikatet endres visse referanser i forhold til aviær influensa samtidig som felt for dato og resultatet av testingen for salmonella, utført før forsendelsen, tilføyes sertifikatet. I tillegg er det tatt inn i sertifikatet at testing for salmonella også skal gjelde kalkuner fra den 1.1.2010.

Merknader
Det må gjøres endringer i følgende forskrifter:

Forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter, forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS og forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Rettsakten krever endring i hjemmelsfeltet i alle disse tre forskriftene. I tillegg må forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS og forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater oppdateres i tråd med endringene i gjeldende rettsakt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet medfører kun mindre endringer. Disse endringene er av en slik art at de gjør regelverket mer i tråd med dagens praksis på området - det vil si at de ikke medfører noen økte kostnader for fjørfeholdere. Direktivet inneholder ingen ytterligere forpliktelser for tilsynet, og medfører således ingen økonomiske konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.04.2011
Anvendelsesdato i EU
26.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 41-63
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.05.2012
Anvendes fra i Norge
18.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0214
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro