Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Tittel

Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, desember 2003)

Sammendrag av innhold
Rettsakten harmoniserer reglene som skal sikre at handel med animalske produkter skjer på en måte som gir høy beskyttelse av dyrehelsen. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2005 ha gjennomført et regelverk som sikrer en slik beskyttelse.

Rettsakten fastsetter dyrehelsemessige krav til produksjon og omsetning innen Fellesskapet og import fra tredjestater av animalske produkter:

Kapittel 1 fastsetter regler for produksjon og omsetning av varer med opprinnelse i Fellesskapet. Generelt kreves at produktet skal stamme fra dyr som oppfyller dyrehelsemessige krav i relevant felleskapslovgivning.

Produktet skal komme fra dyr og virksomhet som ikke er omfattet av restriksjoner (land, region eller gård) på grunn av sykdommer oppført i vedlegg 1 eller andre felleskapstiltak for å bekjempe sykdom. Tilsvarende gjelder for slakteriet som dyret er slaktet ved.

Det gjøres unntak for produkter av dyr fra godkjente virksomheter beliggende i restriksjonsbelagte områder, når produktene er behandlet i separate varestrømmer. Produktene skal ha gjennomgått en tilfredsstillende hygieniseringsprosess (varmebehandling, pH- eller vannregulering), de skal merkes spesielt og følges av sertifikat.

Kapittel 2 fastsetter regler for import fra tredjestater. Tredjestatsvilkårene skal være ekvivalente til vilkårene innen Fellesskapet. Det skal etableres lister over tredjestater eller deler av tredjestater som det tillates å importere spesifiserte animalske produkter fra. Kriteriene for å bli listeført angis.

Kapittel 3 fastsetter prosedyrer for endringer i vedleggene og tidsramme for endringer som gjøres i henhold til komitébehandling. Det fastsetter også overgangsregler for perioden frem til egnet regelverk er gjennomført. Frist for ikrafttredelse av et slikt regelverk er satt til 1. januar 2005.

Vedlegg I fastsetter hvilke dyresykdommer som er av betydning for handel med produkter. For følgende sykdommer er det fastsatt felles bekjempelsestiltak: klassisk svinepest, afrikansk svinepest, munn- og klovsyke, aviær influensa, Newcastle disease, kvegpest, Peste des petits ruminants, smittsomt blæreutslett hos gris, infeksiøs lakseanemi, infeksiøs hematopoietisk nekrose, hemorrhagisk virusseptikemi, Bonamia spp. hos muslinger og Marteilia spp. hos muslinger.

Vedlegg II fastsetter særskilte merkekrav for ferskt kjøtt som kommer fra et territorium eller del av territorium som ikke oppfyller alle relevante dyrehelsekrav.

Vedlegg III fastsetter minimumskrav til behandling av kjøtt og melk for å eliminere risiko for smitte av ulike sykdommer.

Vedlegg IV fastsetter generelle regler for utforming av sertifikater som ut fra dyrehelsemessige betingelser må følge produkter ved handel innen EØS-området.

Vedlegg V Her er det oppført sju direktiver som utgår etter 1. januar 2005, og som omhandler handel med og innførsel av animalske produkter.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt og kjøttprodukter, forskrift 31. desember 1998 nr. 1474 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt og forskrift 29. desember 2000 nr. 1594 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av akvatiske dyr, produkter og smitteførende gjenstander.

Fiskeridirektoratet er delegert myndighet etter fiskesykdomsloven for marine viltlevende organismer. Det er ikke gitt forskrifter etter fiskesykdomsloven på dette området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.12.2002
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2004
Anvendelsesdato i EU
31.12.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 15, 23.3.2006, p. 1-10
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.09.2005
Anvendes fra i Norge
09.09.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0099
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro