Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/346/EU av 28. juni 2013 om godkjenning av Kroatias plan for godkjenning av plan for godkjenning av virksomheter i forbindelse med handel innen Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF

Commission Implementing Decision 2013/346/EU of 28 June 2013 approving the plan submitted by Croatia for the approval of establishments for the purposes of intra-Union trade in poultry and hatching eggs pursuant to Council Directive 2009/158/EC

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.06.2014)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen godkjente med hjemmel i direktiv 2013/346/EU Kroatia sin plan for godkjenning av rugeegg og fjørfe-virksomheter, jf. direktivets artikkel 3.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Direktivet som beslutningen er hjemlet i er inkorporert gjennom forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS (FOR-2001-12-28-1616). Forskriftens virkeområde er "EØS-området", jf. § 2. Kroatia ble en del av EØS-området 12. april 2014, og forskriften gjelder derfor handel med Kroatia på lik linje med øvrige EØS-land. Rettsakten medfører dermed ikke behov for endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er en del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark på. Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.06.2013
Anvendelsesdato i EU
22.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 201-201
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-komitevedtaket trer i kraft når avtalen om utvidelsen av EØS med Kroatia er ratifisert

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0346
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro