Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/666/EU av 25. oktober 2012 som endrer vedtak 2008/855/EF når det gjelder dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn

Commission Implementing Decision 2012/666/EU of 25 October 2012 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Hungary

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.1.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2012/666/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2008/855/EU, som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området.

Ungarn har informert kommisjonen om at man har lykkes i å utrydde klassisk svinepest i distriktet Nógrád, slik at restriksjonene som gjelder for dette distriktet nå bør oppheves.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av kjøtt til Norge fra det berørte området forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 2. november 2012 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.2012
Anvendelsesdato i EU
16.11.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2012
Anvendes fra i Norge
02.11.2012