Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/855/EF av 3. november 2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater

Commission Decision 2008/855/EC of 3 November 2008 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 10.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever vedtak 2006/805/EF og inneholder tilsvarende bestemmelser som skal hindre at utbrudd av klassisk svinepest (KSP) i medlemsstater sprer seg til andre områder innenfor fellesskapet. Et viktig redskap i den sammenheng er de godkjente bekjempelses- og nødvaksineringplanene som foreligger.

Kommisjonen har registrert at den epidemiologiske situasjonen i forbindelse med klassisk svinepest i de enkelte medlemsstatene, eller innenfor en stats områder, kan være forskjellig. Derfor oppretter man nå tre områdelister basert på denne ulikheten, slik at det vil være mulig å ha noe mindre rigide bestemmelser i omåder hvor kontrollen med sykdommen synes å være svært god - i motsetning til andre områder, hvor situasjonen er mer uoversiktlig. De tre listene utgjør tilsammen vedlegget til rettsakten.

I den første listen blir land/områder med den beste epidemiologiske situasjonen listet opp. Herfra vil det, på visse vilkår, kunne gis tillatelse til at levende svin kan sendes til et annet (KSP-)restriksjonsbelagt område innen samme stat, men ikke til andre medlemsstater. Ferskt svinekjøtt og produkter som inneholder svinekjøtt skal imidlertid kunne sendes til andre medlemsstater ettersom slike produkter ansees som langt mindre smittefarlige enn levende svin.

Liste II vil omfatte land/områder hvor situasjonen i villsvin- eller i svinebesetningene ikke er fullt så gunstig som følge av sporadiske tilfeller av nye KSP-utbrudd. Herfra vil det, hvis spesielle vilkår oppfylles, være tillatt å sende ut ferskt svinekjøtt og svinekjøttprodukter, men ikke levende svin.

Liste III skal omfatte land/områder fra hvor det som en hovedregel hverken kan sendes levende svin eller svinekjøtt/produkter til andre medlemsstater. Bare dersom svinekjøttprodukter eller tilberedte produkter som inneholder svinekjøtt er behadlet på en slik måte at viruset som forårsaker KSP er tilintetgjort og dersom produktet er tydelig merket med et spesielt merke/påskrift, vil slike produkter kunne sendes til andre medlemsstater. Da skal også veterinærsertifikatet påføres et tillegg som godtgjør at disse produktene kommer fra besetninger i ikke-restriksjonsbelagte områder og at de oppfyller kravene som fremgår av denne rettsakten.

Videre er all forsendelse av sæd, egg og embryo av svin fra stater som er listet i en av de tre listene til en annen medlemsstat er forbudt med unntak av sæd, som stammer fra råner som holdes på godkjente avlsstasjoner som ligger utenfor områder nevnt i vedlegget, og egg og embryo som stammer fra svin i besetninger også må ligge utenfor områder nevnt i vedlegget.

Det skal kunne dokumenteres at transportmidler som er brukt til transport av svin i områder som fremgår av vedlegget, er vasket og desinfisert etter hver transport.

Medlemsstater som berøres av dette vedtaket er forpliktet til å holde Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene orientert om KSP-situasjonen i landet.

Merknader
Forskrift 28. april 2006 nr. 474 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området må endres eller erstattes med en ny forskrift.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA/EØS-statene. Mattilsynet tar sikte på å endre foreliggende forskrift uten høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2008
Anvendelsesdato i EU
03.12.2008
Opphører å gjelde
06.01.2014
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.02.2009
Anvendes fra i Norge
16.02.2009