Dyreshelsemessige tiltak knyttet til bekjempelse av klassisk svinepest i Frankrike

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/743/EU av 14. november 2011 som endrer vedtak 2008/855/EF hva angår dyreshelsemessige tiltak knyttet til bekjempelse av klassisk svinepest i Frankrike

Commission Implementing Decision 2011/743/EU of 14 November 2011 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in France

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2011/743/EU gjør endringer i Kommisjonsvedtak 2008/855/EU, som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området. Frankrike har informert Kommisjonen om at man har lykkes i å utrydde klassisk svinepest hos villsvin i områdene Bas-Rhin og Moselle, slik at hele landet nå er å anse som fritt for denne sykdommen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av svin og villsvin og kjøtt av disse til Norge fra de berørte områdene forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 23. november 2011 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2011
Anvendelsesdato i EU
06.12.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.11.2011
Anvendes fra i Norge
23.11.2011