Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 920/2007 av 1. august 2007 om endring av forordning (EF) nr. 930/2000 om gjennomføringsbestemmelser med hensyn til egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker

Commission Regulation (EC) No 920/2007 of 1 August 2007 amending Regulation (EC) No 930/2000 establishing implementing rules as to the suitability of the denomination of varieties of agricultural plant species and vegetable species

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring av en definisjon i forordning (EF) nr. 930/2000 om egnethet av sortsnavn på jordbruksvekster og grønnsaker, dvs. kriterier og begrensninger for bruk av sortsnavn. Forordning (EF) nr. 930/2000 inneholder bl.a. bestemmelser om navnsetting av sorter av nært beslektede arter ("nærbeslektede arter"), et begrep som da også har en egen definisjon i vedlegg til den forordningen.

Slik definisjonen nå endres vil den være tilsvarende den definisjon som benyttes av den internasjonale unionen for rettsbeskyttelse av nye plantesorter, UPOV. I UPOV-systemet er denne definisjonen nylig endret, og det har derfor vært hensiktsmessig å gjøre tilsvarende endring i EUs regelverk.

Rent faktisk betyr endringen at kriteriene for bruk av sortsnavn ved godkjenning av nye plantesorter er noe justert når det gjelder sorter av nær beslektede arter.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.08.2007
Anvendelsesdato i EU
22.08.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 206-208
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.06.2008
Anvendes fra i Norge
23.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0920
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro