Ekspertgruppe for digital transport og logistikk

Tittel

Kommisjonsbeslutning av 9. april 2015 om etablering av en ekspertgruppe for digital transport og logistikk ('the Digital Transport and Logistics Forum') (C(2015) 2259)

Commission Decision of 9 April 2015 setting- up an expert group on Digital Transport and Logistics ('the Digital Transport and Logistics Forum') (C(2015) 2259)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.9.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.9.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har satt ned en ekspertgruppe på feltet digital transport og logistikk. Oppgaven til ekspertgruppen er å assistere Kommisjonen i å implementere EUs aktiviteter og programmer for å få til en mer effektiv elektronisk utveksling av informasjon innenfor transport og logistikk. Formålet med mer utveksling er å bygge ned teknologiske, operasjonelle og administrative barrierer mellom og innenfor de ulike transportsektorene. Ekspertgruppen skal særlig fokusere på godstransport og logistikk og ta hensyn til interaksjon med trafikkstyringssystemer. Gruppen skal gi råd og bistå med teknisk ekspertise til Kommisjonen når det gjelder utvikling og implementering av standarder, lovgivning, policy, prosjekter og programmer innenfor fagområdet. Gruppen skal videre legge til rette for utveksling av informasjon om initiativer, prosjekter og partnerskap på området digital transport og logistikk. Gruppen skal også gi synspunkter, levere rapporter eller utvikle/foreslå innovative løsninger til Kommisjonen, enten på Kommisjonens eller eget initiativ, på alle felt som måtte være av betydning for en mer effektiv utveksling av elektronisk informasjon innenfor transport og logistikk i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Opprettelsen av ekspertgruppen har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Opprettelsen av ekspertgruppen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering
Samferdselsdepartementet vurderer det som relevant å delta i denne gruppen for å få tatt del i europeiske diskusjoner om dette fagområdet og for å kunne utveksle erfaringer og kunnskap med andre medlemmer.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Samferdselsdepartementet deltar med 1 representant i gruppen. Videre er det norske Kystverket representert og det norske firmaet Marintek. Andre organisasjoner enn EU-landenes departementer har måttet søke om medlemsskap i gruppen gjennom en søkeprosess.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet