Ekspertgruppe for elektronisk handel

Tittel

Kommisjonsvedtak 2005/752/EF av 24. oktober 2005 om opprettelse av en ekspertgruppe for elektronisk handel

Commission Decision 2005/752/EC of 24 October 2005 establishing an expert group on electronic commerce

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold

Beslutningen etablerer en ekspertgruppe for elektronisk handel. Bakgrunnen for etableringen er Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (Direktivet om elektronisk handel). Formålet med opprettelsen er at er at ekspertgruppen skal bidra til et fungerende administrativt samarbeide, bl.a. ved at det utveksles informasjon mellom Kommisjonen og medlemsstatene, samt medlemsstatene i mellom.

I ekspertgruppen skal medlemsstatene drøfte problemer i forbindelse med anvendelsen av Direktivet om elektronisk handel og nye spørsmål på området. Gruppen skal være et forum for utveksling av synspunkter og informasjon bl.a. om gjennomføringen av direktivet og dets anvendelse i praksis, nasjonale domsavgjørelser, prosedyrer for fjerning av ulovlig innhold og etterfølgende evalueringer av direktivet.

I henhold til Direktivet om elektronisk handel artikkel 19 (2) skal medlemsstatene utpeke ett eller flere kontaktpunkter med formål å øke samarbeidet med de andre medlemsstatene. Ekspertgruppen skal være sammensatt av disse kontaktpunktene, samt representanter for Kommisjonen. Kommisjonen kan også invitere andre eksperter til å delta i arbeidet.

Utvalget som er opprettet for å gjennomføre forordning (EF) nr. 2006/2004 om forbrukerbeskyttelsessamarbeide skal holde ekspertgruppen for elektronisk handel løpende orientert om sitt arbeid.

Merknader
Etableringen av ekspertgruppen for elektronisk handel er basert på Direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF), som er innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg 11 (Telekommunikasjoner, § 5h). Følgelig vil EFTA/EØS-landene ha anledning til full deltakelse uten stemmerett i gruppen.

Direktivet om elektronisk handel er gjennomført i Norge ved lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsoven).

Departementet (NHD) er i ehandelsloven § 14 utpekt som kontaktpunkt etter direktivet artikkel 19 (2) og vil således delta i ekspertgruppen. Kommisjonen legger også til grunn at det i første rekke er forvalter av nasjonal gjennomføringslov som skal delta i ekspertgruppen, men åpner også for at kontaktpunkt utpekt i henhold til artikkel 19 (4) kan møte ved behov. I Norge er Forbrukerombudet og EIC v/Innovasjon Norge kontaktpunkter etter artikkel § 19 (4).

Gjennomføringen av beslutningen om å opprette ekspertgruppen vil ikke kreve endringer i gjeldende lovgivning.

Deltakelse i ekspertgruppen medfører ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Kostnadene dekkes innen de ordinære budsjetter. Det bemerkes imidlertid at rettsakten artikkel 6 om refundering av reiseutgifter til eksperter ikke gjelder for EFTA/EØS-landene.

Sakkyndiges instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for Kommunikasjoner. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen om å opprette ekspertgruppen er i samsvar med norske interesser på området. For norske myndigheter anses det viktig med informasjonsutveksling og nettverksbygging på dette området, noe ekspertgruppen for elektronisk handel vil kunne bidra til.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Det er fra norsk side ikke behov for tilpasningstekst.

Beslutningen om etableringen av en ekspertgruppe for elektronisk handel anses følgelig relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Første møte i ekspertgruppen ble avholdt 17. november 2005. Norge deltok på dette møte sammen med EFTA-sekretariatet.

NHD deltar i ekspertgruppen som fast medlem. Forbrukerombudet og EIC v/Innovasjon Norge, som er kontaktpunkter etter direktivet artikkel 19 (4), vil også kunne delta dersom dagsorden tilsier det. Det legges opp til formøter mellom NHD og Forbrukerombudet, EIC ev. andre relevante aktører i forkant av møtene i ekspertgruppen.

Status
Beslutningen om ekspertgruppen for elektronisk handel er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2005
Anvendelsesdato i EU
26.10.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 63, 26.11.2009, p. 359-360
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005D0752
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro