Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/2296 av 16. desember 2016 om utpeking av uavhengig ekspertgruppe som Performance Review Body for Single European Sky

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2296 of 16 December 2016 setting up the independent group of experts designated as Performance Review Body of the single European sky

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har siden 29. juli 2010 formelt utpekt Eurocontrols Performance Review Commission, understøttet av dens Performance Review Unit, til å fylle oppgaven som Performance Review Body (PRB) under regelverket for Single European Sky, jf. kommisjonsbeslutning 2014/672/EU. Utpekingen gjaldt ut 2016. På tross av tilpasning som ble inntatt i tilknytning til forordning (EF) nr. 549/2004 artikkel 11 nr. 2, ble det ikke fattet en parallell beslutning for EFTA-landene, jf. tilpasninen: "EFTA-statenes faste komité kan utpeke Eurocontrol eller et annet upartisk og kompetent organ til å fungere som et organ for ytelsesvurdering. Dersom Kommisjonen har utpekt et organ for ytelsesvurdering, skal EFTA-statenes faste komité bestrebe seg på å utpeke den samme enhet på lignende vilkår til å utføre de samme oppgavene med henblikk på EFTA-statene." Det fantes allerede eksisterende ordninger og avtaler med Eurocontrol som i tilstrekkelig grad dekket EØS EFTA-landene og behovet for informasjonsutveksling og assistanse til EFTA Surveillance Authority (ESA).

EU-kommisjonen startet i 2016 arbeidet med å oppnevne en ny PRB utenfor Eurocontrol. Single Sky Committee godkjente 13. september 2016 EU-kommisjonens forslag til beslutning om ny utpeking av Performance Review Body (PRB) og forslaget ble vedtatt av kommisjonen som Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU, 16. desember 2016.

Rollen som PRB gis en uavhengig ekspertgruppe bestående av 9 personer inkludert leder. Medlemmene er oppnevnt av DG MOVE etter nærmere beskrevne prosedyrer i rettsakten (leder er Regula DETTLING-OTT) med virkning fra juni 2017. For å sikre kontinuitet og sekretariatstøtte til PRB, ser EU-kommisjonen for seg funksjonen til PRB som del av oppsettet for ytelsesstyringen innenfor Single European Sky som angitt på denne skissen:

[Illustrasjon]

I tillegg skal PRB fortsatt gi støtte til medlemslandenes tilsynsmyndigheter i deres implementering av ytelsesstyringsregimet regionalt (FAB) og nasjonalt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU har i seg selv ingen rettslige konsekvenser for Norge. Beslutningen har ikke karakter av å være en regelverksbeslutning og har ikke et slikt innhold at den påvirker norsk lovgivning. Se likevel under punktet Vurdering for nærmere detaljer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU har i seg selv ingen direkte økonomiske konsekvenser for Norge, men se under punktet Vurdering for nærmere detaljer.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet har vurdert saken og mener at Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU ikke er en regelverksbeslutning og dermed heller ikke er aktuell for implementering i EØS-avtalen. Se likevel under punktet Vurdering for nærmere detaljer.

Vurdering
Luftfartstilsynet har vurdert saken og mener at Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU ikke er en regelverksbeslutning og dermed heller ikke er aktuell for implementering i EØS-avtalen

Det legges opp til at det materielle innholdet i beslutningen skal speiles gjennom en egen beslutning i EFTAs faste komité, for så vidt gjelder EØS EFTA-landene. Dette er også i tråd med tilpasningen i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2013 i forbindelse med implementering av forordning (EF) nr. 1070/2009 i EØS-avtalen. (Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 19. desember 2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom.) Følgende tilpasning ble inntatt i tilknytning til forordning (EF) nr. 549/2004 artikkel 11 nr. 2: "... Dersom Kommisjonen har utpekt et organ for ytelsesvurdering, skal EFTA-statenes faste komité bestrebe seg på å utpeke den samme enhet på lignende vilkår til å utføre de samme oppgavene med henblikk på EFTA-statene."

Grunnlaget for en egen beslutning må forberedes og fremlegges for EFTAs faste komité og denne må innholdsmessig speile Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU. Det vil være best i overensstemmelse med to-pillarprinsippet og eksisterende tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 549/2004 artikkel 11 nr. 2. Det er følgelig ikke naturlig at Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU som sådan tas inn i EØS-avtalen. Dette har også vært EFTA-sekretariatets vurdering i en egen redegjørelse som ble sendt medlemslandene 6. juni 2017 av hva som anses som en hensiktsmessig løsning for å sikre PRBs funksjon og mandat til også å omfatte EØS EFTA-landene.

Det er forutsatt i vår gjennomføringslovgivning for Single European Sky (forskrift 19. desember 2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom) i § 10 en utpeking av organ for ytelsesstyring (PRB). Tanken er at en beslutning for EØS EFTA-landene, i.e. betingelser og oppgaver for PRB forankres her internrettslig.

Det er naturlig å forvente krav om finansieringsbidrag fra EØS EFTA-siden for kostnadene knyttet til ytelsesstyringsregimet og utvidelsen til EØS EFTA-landene. EU-kommisjonen har frem til nå finansiert eventuelle tillegskostnader for å omfatte også EØS EFTA-landene i arbeidet med ytelsesregulering utløst gjennom den første utpekingsbeslutningen for PRB. I den grad et slikt krav fremsettes fra EU-kommisjonen, må det tas stilling til om dette skal løses gjennom bidrag fra budsjettet til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) eller gjennom et direkte bidrag fra EØS EFTA-landene. Det fremstår mest naturlig at det i tilfelle går over ESAs budsjett siden en avtale mellom ESA og Kommisjonen synes nødvendig i alle tilfelle. Norsk posisjon bør vurdere et tak på bidraget relatert til vanlig EØS EFTA-sats på 3,03%.

Samferdselsdepartementet har bedt EFTA-sekretariatet om raskt å forberede grunnlaget for videre behandling av saken.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-statene. Det er klart at PRB-funksjonen må fungere også for EØS EFTA-landene som del av etablert ytelsesstyringsregime under lovgivningen for Single European Sky (forordning (EF) nr. 549/2004 mm.)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017
Opphører å gjelde
31.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet