Ekspertutvalg for utestasjonering av arbeidstakere

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/17/EF av 19. desember 2008 om etablering av et ekspertutvalg for utestasjonering av arbeidstakere

Commission Decision 2009/17/EC on setting up the Committee of Experts on Posting of Workers

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2010)

Sammendrag av innhold
EU-Kommisjonen har opprettet en ekspertgruppe som skal behandle spørsmål knyttet til implementeringen av direktiv 96/71/EC om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting. Arbeidsdepartementet har deltatt i en uformell ekspertgruppe siden 2006, men gruppen har nå blitt formalisert gjennom Kommisjonens beslutning 19. desember 2009.

Ekspertgruppen ledes av Kommisjonen og består av representanter fra alle EU-landene, og arbeidslivets parter på europeisk nivå deltar også på møtene. Norge v/ Arbeidsdepartementet deltar som EFTA-land med to observatører i gruppens møter. Arbeidstilsynet er representert i en undergruppe som arbeider med metoder for å utveksle informasjon om de krav som stilles til lønns- og arbeidsvilkår i de enkelte land i medhold av utsendingsdirektivet.

Gruppen skal blant annet helpe statene til å identifisere og fremme utveksling av erfaringer og god praksis knyttet til direktivet, fremme utveksling av relevant informasjon, undersøke spørsmål og utfordringer knyttet til implementering og iverksettelse av direktivet, undersøke hvordan informasjonsutveksling best kan skje teknisk sett, undersøke hvordan man kan få bedre håndheving av arbeidstakernes rettigheter etter direktivet mv.

Departementet holder partene i arbeidslivet oppdatert om arbeidet i gruppen ved jevnlige møter i tilknytning til møtene i ekspertgruppen.

Vurdering
Arbeidsgruppen vurderes som nyttig, både for å få oppdatert informasjon knyttet fortolkning av utsendingsdirketivet og utviklingen på området, og for å bedre samarbeidet om utveksling av informasjon om lønns- og arbeidsvilkår og reglene som gjelder for utsending i EU-landene.

Status
EU-kommisjonen fattet formell beslutning om å opprette ekspertgruppen 19 desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2008
Anvendelsesdato i EU
13.01.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 117-119
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0017
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro