Eksport og import av avfall for å reflektere den teknisk utvikling

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1379/2007 av 26. november 2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om eksport/import av avfall for å reflektere teknisk utvikling og endringer under Basel-konvensjonen

Commission Regulation (EC) No 1379/2007 of 26 November 2007 amending Annexes IA, IB, VII and VIII of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste, for the purposes of taking account of technical progress and changes agreed under the Basel Convention

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer enkelte vedlegg til eksport/importforordningen (1013/2006). Det dreier seg om skjemaer som skal fylles ut ved grensekryssende transport av avfall.

I Anneks IA (meldingsskjema) er layout endret og enhetsbetegnelsene er endret fra kg og liter til tonn og m3

I anneks IB (transportskjema) er det i tillegg til de samme endringene som i IA også lagt til en ny boks 17 for at mellommottaker skal kunne bekrefte at avfallet er mottatt.

I anneks VII (informasjonsdokument for grønt avfall) er det i tillegg til de samme endringene som i IA også henvist til anneks IC i fotnote 1. IC gir retningslinjer for utfylling av skjemaene.

I anneks VIII (retningslinjer for miljømessig god forvaltning) er innholdet teknisk oppdatert med retningslinjer vedtatt på den åttende partskonferansen for Basel-konvensjonen. Disse finnes under punkt 1, underpunkt 5 til 9.

Endringene er forårsaket i endringer under Basel-konvensjonen som igjen er begrunnet med teknisk utvikling og endring.

Vurdering
Endringene er av rent teknisk art. Det er Miljøverndepartementets oppfatning at forskriftsendringene ikke må på høring.

Status
Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 07.11.2008 og er funnet relevant og akseptabelt av Spesialutvalget for miljø. Forordningen innarbeides i avfallsforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2007
Anvendelsesdato i EU
30.11.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 128-141
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2010
Anvendes fra i Norge
01.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1379
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro