Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF av 23. april 2009 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)

Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients (Recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Direktivet erstatter og opphever direktiv 88/344/EØF og senere endringer av dette.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en omarbeiding (recast) av rådsdirektiv 88/344/EF om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler, som endret ved direktivene 92/115/EØF, 94/52/EF og 97/60/EF. Rettsakten inneholder ingen materielle endringer sammenlignet med dagens rettstilstand i EU bortsett fra at komitologiprosedyrene endres.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører ikke behov for endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1380 om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Rettsakten inneholder ingen materielle endringer sammenlignet med dagens rettstilstand bortsett fra at komitologiprosedyrene endres. Det fremgår av den generelle tilpasningen i protokoll 1 nr.3 til EØS-avtalen at bestemmelser i rettsakter om blant annet at komitologiprosedyrer ikke gjelder etter EØS-avtalen.

Mattilsynet mener derfor at implementering av rettsakten i norsk rett ikke medfører administrative, økonomiske eller andre konsekvenser verken for virksomhetene forvaltningen eller andre.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Anvendelsesdato i EU
26.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 149-157
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.05.2010
Anvendes fra i Norge
25.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro