Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1855 av 19. oktober 2016 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF om tilnærming av lover i medlemsstatene om løsemidler som brukes i produksjonen av matvarer og ingredienser til mat

Commission Directive (EU) 2016/1855 of 19 October 2016 amending Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2017)

Sammendrag av innhold
Utkastet til endringer i Europaparlament- og Rådsdirektivet (EF) nr.2009/32 / EF av om tilnærming av lover i medlemsstatene om løsemidler som brukes i produksjonen av matvarer og ingredienser til mat endrer restmengde av dimetyleter i avfettede proteiner.

Ekstraksjonsforskriften godkjenner dimetyleter ekstraksjonsmiddel ved avfetting av proteiner, med maks restmengde på 9 ppb.

Søker mener det er vanskelig å fjerne DME og ber om at restmengdene økes til 3 ppm i collagen. I tillegg ønsker søker at DME også kan benyttes til avfetting av kollagen. Søker ber også om å bruke DME i avfetting av gelatin, med restmengder på 9 μg/kg.

EFSA vurderingen fra 2009 konkluderer med at restmengder DME på 9 μg/kg ved 2 % protein i det endelige næringsmiddelet ikke fører til helsemessig bekymring.

Norsk syn: Økt restmengde av DME etter avfetting av proteiner er akseptabelt, og ikke av helsemessig risiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten in norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr.1380 om om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dagens krav til restmengdene av DME i avfettede proteinprodukter er nærmest umulig å nå. Økt godkjent restmengde fører til kortere produksjontid, uten at det går utover kvaliteten.

Mattilsynet legger EFSAs vurdering til grunn og anser ikke de økte restmengdene for å være av helsemessiig betydning. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at endringen av regelverket i EU ikke vil endre vår fortolkning av bruken av ekstraksjonsmidler. Mattilsynet legger til grunn at endringen ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.10.2016
Gjennomføringsfrist i EU
09.11.2018
Anvendelsesdato i EU
09.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 301-302
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L1855
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro