Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2016/1945/EU av 14. oktober 2016 om ekvivalenser mellom førerkortklasser

Commission Decision (EU) 2016/1945 of 14 October 2016 on equivalences between categories of driving licences

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.2.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1945 er en mindre oppdatering av tidligere beslutning 2014/209/EU, og innebærer mindre presiseringer for ekvivalenser fastsatt av Tyskland, Frankrike, Kroatia og Nederland.

Kommisjonsbeslutningen om ekvivalenser mellom kategorier av førerkort bidrar til å sikre gjensidig anerkjennelse av førerkort som er utstedt før ikrafttreden av Direktiv 2006/126/EF om førerkort. Etter Direktiv 2006/126/EFskal mdlemsstatene fastsette lister over kategorier av førerkort utstedt før direktivet og angi hvilke kategorier de tilsvarer etter direktivet, og dermed i hvilken grad slike førerkort nyter godt av gjensidig anerkjennelse i EØS-området. Vedlegget til beslutningen inneholder de ekvivalenser som medlemsstatene har meddelt, og innebærer Kommisjonens aksept for disse ekvivalensene. Vedlegget inneholder også de ekvivalenser som Norge har fastsatt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. må endres ved at referanser til beslutning 2014/209/EU må oppdateres til å referere til beslutning (EU) 2016/1945.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utover de nødvendige forskriftsendringer antas forslaget ikke å innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke blitt sendt på høring da den antas ikke å berøre norske interesser.

Samferdselsdepartementet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten antas ikke å påvirke norske interesser.

Status
Norge har, gjennom deltakelse i førerkortkomiteen hatt anledning til å spille inn endringsbehov for de ekvivalenser som er fastsatt av Norge, forut for Kommisjonens beslutning. Dette har ikke vært ansett som nødvendig.

Saken har fulgt hurtigprosedyren i EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.10.2016
Anvendelsesdato i EU
01.12.2016
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.10.2017
Anvendes fra i Norge
25.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1945
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro