Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/21/EU av 18. desember 2012 om ekvivalens mellom kategorier av førerkort

Commission Decision 2013/21/EU of 18 December 2012 on equivalences between categories of driving licences

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.3.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen vedtok 18. desember 2012 vedtak om ekvivalenser for førerkortklasser. Vedtaket opphever vedtak 2008/766/EF.

Bakgrunnen for vedtaket er innføringen av direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv) fra 19. januar 2013.

Med tredje førerkortdirektiv ble nye førerkortklasser innført i EØS-området. Det er et prinsipp i tredje førerkortdirektiv at førerkort utstedt innenfor EU/EØS skal anerkjennes i alle medlemsland. Ekvivalensvedtaket gir en oversikt over førerkortklasser som gjaldt før 19. januar 2013 og hva disse tilsvarer i de nye førerkortklassene. Førerett utstedt før tredje førerkortdirektiv gir rett til korresponderende klasse etter 19. januar 2013.

I vedlegg 1 til vedtaket følger oversikt over tidligere gjeldende førerkortklasser i alle medlemslandene, inkludert Norge. Prinsippet om gjensidig anerkjennelse innebærer at også førerkort som er utstedt før direktivet trådte i kraft skal anerkjennes. Gjensidig anerkjennelse gjelder imidlertid ikke nasjonale klasser.

Vedtaket innebærer at henvisningen i førerkortforskriften § 8-1 må endres slik at det henvises til vedtak 2013/21/EU. Vegdirektoratet vil sende dette på høring sammen med enkelte andre endringer i førerkortforskriften.

Utover at henvisningen i førerkortforskriften må endres anses kommisjonsvedtaket ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering
Vedtaket er EØS-relevant og vurderes som akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.01.2013
Anvendelsesdato i EU
10.01.2013
Rettsakten erstatter
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 306-374
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.08.2013
Anvendes fra i Norge
01.09.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0021
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro