Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk utstyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 207/2012 av 9. mars 2012 om elektroniske bruksanvisninger til medisinsk utstyr

Commission Regulation (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 207/2012 åpner for at produsenter av medisinsk utstyr kan bruke en elektronisk bruksansvisning istedenfor en bruksanvisning i papir. Løsningen gjelder kun for profesjonell bruk. Rettsakten er hjemlet i direktiv 90/385/EØF artikkel 9 og direktiv 93/42/EØF artikkel 11. Begge disse direktivene er tatt inn i EØS-avtalen og implementert i norsk lovgivning gjennom forskrift om medisinsk utstyr.

Med elektronisk bruksanvisning menes en bruksanvisning som:

1. vises i elektronisk form via utstyret,

2. finnes på et elektronisk lagringsmedium som leveres sammen med utstyret,

3. er tilgjengelig via en nettside.

Muligheten for å bruke elektronisk bruksanvisning gjelder kun for visse typer medisinsk utstyr og tilbehør. Det åpnes for elektronisk bruksanvisning for følgende utstyr:

a) Aktivt implanterbart medisinsk utstyr og tilbehør, omfattet av direktiv 90/385/EØF som utelukkende skal brukes til implantering eller til programmering.

b) Implanterbart medisinsk utstyr og tilbehør, omfattet av direktiv 93/42/EØF, og som utelukkende skal brukes til implantering.

c) Fastinstallert medisinsk utstyr, omfattet av direktiv 93/42/EØF.

d) Medisinsk utstyr og tilbehør omfattet av direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF med et innebygget system til visuell visning av bruksanvisningen.

e) Stand alone-software, omfattet av direktiv 93/42/EØF.

Produsenter som ønsker å bruke elektronisk bruksanvisning plikter å gjøre en risikovurdering. Risikovurderingen skal kartlegge brukers kunnskap og erfaring med utstyret. Det skal vurderes om bruker har de nødvendige tekniske løsninger og ressurser for å kunne vise en elektronisk bruksanvisning. Det skal fokuseres på sikkerhets, - og backupsystemer i tilfeller med teknisk feil. Videre hvilke sikkerhetstiltak/løsninger som finnes dersom nettsiden med den elektroniske bruksanvisningen er midlertidig nede. De detaljerte kravene følger av forordningen artikkel 4.

Forordningen artikkel 5 oppstiller en rekke krav som produsenten må oppfylle. Produsenten skal godtgjøre at det er like sikkert å bruke en elektronisk bruksanvisning som en bruksanvisning i papir. Det skal gis tilgang til elektroniske bruksanvisninger i alle medlemsstater hvor produktet omsettes. Dersom brukeren ønsker det skal produsenten gi ut papirbruksanvisninger uten ekstra kostnader og senest innen syv kalenderdager etter mottatt forespørsel. Det skal gis opplysninger om de software- og hardwarekrav som er nødvendig for å kunne vise den elektroniske bruksanvisningen. Produsenten skal ha et system med informasjon om endringer av bruksanvisningen. Det er også frister for hvor lenge en elektronisk bruksanvisning skal være tilgjengelig.

I forordningen artikkel 6 stilles kravene til merking. Produsenten skal tydelig merke på emballasjen at bruksansvisningen til utstyret følger med elektronisk istedenfor i papir. For fastmontert medisinsk utstyr skal dette merkes på selve utstyret. Produsenten skal informere bruker om hvor og hvordan de får tilgang til den elektroniske bruksanvisningen.

Hvis det er meningen, at en del av bruksanvisningen skal gis til pasienten, så skal denne ikke være elektronisk. Den elektroniske bruksanvisningen skal inneholde samme informasjon som papirutgaven. Den kan inneholde symboler og grafikk. Det er tillatt å tilføye video og audiofiler.

Elektronisk bruksanvisning skal også være tilgjengelig på en nettside, slik at bruker kan få siste versjon av bruksanvisningen med endringer. Forordningen stiller strenge krav til sikkerhet og stabilitet på nettsiden. Eventuelle personopplysninger som ligger på nettsiden skal beskyttes jf. direktiv 95/46/EF.

Forordningen artikkel 8 pålegger tekniske kontrollorgan å kontrollere om produsenter oppfyller forordningens krav. For annet medisinsk utstyr enn klasse I, defineret i vedlegg IX i direktiv 93/42/EØF, skal et teknisk kontrollorgan som utfører samsvarsvurdering undersøke, på grunnlag av en spesifikk prøvetakingsmetode, om forpliktelsene i forordningen er oppfylt.

Forordningen legger opp til en smidig overgang til de nye reglene. Forordningen gjelder fra 1. mars 2013 slik at aktuelle aktører får mulighet til å tilpasse seg det nye systemet. [

Merknader
Aktuelt regelverk er lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr og forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr. Forordning (EU) nr. 207/2012 medfører en endring i forskriften om medisinsk utstyr.

Det forventes at rettsakten ikke får noen administrative konsekvenser for norske myndigheter, men derimot vil den få økonomisk betydning for produsenter av medisinsk utstyr. Det forventes at industrien vil spare utgifter til trykking av bruksanvisninger. Derimot legger forordningen opp til at brukere kan få tilsendt en bruksanvisning i papirformat dersom de ønsker det, slik at produsentene må forvente enkelte kostnader med trykking.

Videre kan det forbedre konkurranseevnen i industrien for medisinsk utstyr fordi omkostningene reduseres, mens sikkerhetsnivået opprettholdes eller forbedres, forutsatt at det er PC e.l for visning av bruksanvisninger tilgjengelig der utstyret brukes. Likevel forventes det at produsentene får noe utgifter knyttet til gjennomføring av risikovurderingen og opprettelsen av en nettside med den elektroniske bruksanvisningen. Videre anslås det at utstedelse av elektroniske bruksanvisninger minsker miljøbelastningen, som følge av et forventet fall i produksjon av bruksanvisninger i papirformat.

Ved samsvarsvurdering for produsenter som bruker elektronisk bruksanvisning må teknisk kontrollorgan vurdere om produsenten oppfyller kravene i artikkel 4-7 i forordningen. Dette vil medføre at teknisk kontrollorgan må implementere dette i sitt eksisterende system for å utføre samsvarsvurderinger. Det antas at vurdering av om kravene i denne forordningen er oppfylt til dels vil erstatte vurderinger teknisk kontrollorgan foretar for bruksanvisninger på papir, men også at vurderingene kan bli noe mer omfattende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal vurderes av spesialutvalget for helse.

Vurdering
Norske myndigheter mener det er positivt at produsenter av medisinsk utstyr kan bruke elektroniske bruksanvisninger. Løsningen med elektroniske bruksanvisninger har både miljømessige og økonomiske fordeler for aktørene. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 9. mars 2012 og er nå til vurdering i EØS/EFTA-landene. Helsedirektoratet deltar i EU-Kommisjonens arbeidsgrupper for medisinsk utstyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2012
Anvendelsesdato i EU
01.03.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 100-103
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.08.2013
Anvendes fra i Norge
13.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0207
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro