Elektroniske transaksjoner i det indre marked: rettelse til tsjekkisk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomførelsesforordning (EU) 2022/960 av 20. juni 2022 om rettelse av den tjekkiske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1502 av 8. september 2015 om fastsettelse av tekniske minstespesifikasjoner og minstekrav til framgangsmåter for sikkerhetsnivåene for elektroniske identifikasjonsmidler i henhold til artikkel 8 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/960 of 20 June 2022 correcting the Czech language version of Implementing Regulation (EU) 2015/1502 on setting out minimum technical specifications and procedures for assurance levels for electronic identification means pursuant to Article 8(3) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den tjekkiske sprogudgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1502 indeholder en fejl i bilaget, afsnit 2.1.2 (Godtgørelse og kontrol af identitet (fysiske personer)), i rækken vedrørende sikringsniveau »Høj«, kolonnen »Obligatoriske elementer«, punkt 1 c) hvad angår bestemmelse af det krævede sikringsniveau.

(2) Den tjekkiske sprogudgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1502 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 48 i forordning (EU) nr. 910/2014 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2022
Anvendelsesdato i EU
12.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet