ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/362 av 17. desember 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer med hensyn til unntaket for seksverdig krom som korrosjonshemmende stoff i kjølesystemer av karbonstål i absorpsjonskjøleskap i campingbiler

Commission Delegated Directive (EU) 2020/362 of 17 December 2019 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles as regards the exemption for hexavalent chromium as anti-corrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators in motor caravans

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2021)

Sammendrag av innhold

Direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy forbyr bruken av kvikksølv, bly, kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Vedlegg II til direktivet inneholder en liste med komponenter og materialer som er unntatt fra forbudet. Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/362 endrer vedlegg II til direktiv 2000/53/EF. En teknisk og vitenskapelig gjennomgang av punkt 14 i vedlegg II viste at alternativer til seksverdig krom i korrosjonsbeskyttelse av karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap i campingbiler er i ferd med å bli tilgjengelige. Slike alternativer kan ikke benyttes i produkter riktig enda, men vil bli tilgjengelige i fremtiden. Det er hensiktsmessig å dele opp nåværende punkt 14 i tre underpunkter og sette utløpsdato for to av underpunktene, slik som beskrevet i direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene i direktivet om kasserte kjøretøy innebærer at produktforskriften kapittel 2 vedlegg III endres med tilsvarende endringer som følger av direktiv 2020/362. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å gjennomføre endringsdirektivet i Norge innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. Generelt er det en fordel for norsk industri at det gjennomføres regler på fellesskapsnivå, da det gir tilsvarende og like rammebetingelser for berørt norsk og europeisk industri. Endringene må uansett gjennomføres for at norske bedrifter skal kunne fortsette å omsette produkter i EUs indre marked.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet vil gi redusert bruk av seksverdig krom i kjøretøykomponenter. Dette vil kunne gi nytte i form av reduserte utslipp av tungmetallene til miljøet.

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (16.12 - 22.12.2020).

Vurdering

Klima- og miljødepartementet vurderer direktivet som EØS-relevant og akseptabelt. Vurderingen er gjort i tråd med kriteriene fastsatt i Meld. St. 5 (2012-2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, pkt. 5.3.1. Direktivet regulerer håndtering av avfall. Det berører både helse-, miljø-, nærings- og konkurransemessige aspekter ved avfallshåndtering.  Det omhandler derfor tema som tematisk faller inn under EØS-avtalens hoveddel, protokoller og vedlegg. Direktivet er i tillegg en endring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet påvirker det indre marked, da det gir regler med betydning for fri bevegelighet og fri konkurranse over landegrensene, i tillegg til at markedsaktører pålegges plikter som får økonomiske konsekvenser.  

Status

Direktivet ble vedtatt av Kommisjonen 17. desember 2019 og publisert i Official Journal 5. mars 2020. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2021 og gjennomført i Norge 1. juli 2021. 

Miljødirektoratet har gjennomført høring av endringene. Det kom ingen høringssvar.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Gjennomføringsfrist i EU
05.04.2020
Anvendelsesdato i EU
05.04.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.07.2021
Anvendes fra i Norge
01.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0362
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro