ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/363 av 17. desember 2019 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer med hensyn til visse unntak for bly og blyforbindelser i komponenter

Commission Delegated Directive (EU) 2020/363 of 17 December 2019 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles as regards certain exemptions for lead and lead compounds in components

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2021)

Sammendrag av innhold

Direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy forbyr bruken av kvikksølv, bly, kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Vedlegg II til direktivet inneholder en liste med komponenter og materialer som er unntatt fra forbudet. Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/363 endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF. En teknisk og vitenskapelig gjennomgang av punkt 8 i vedlegg II viste at alternativer til bly i ulike anvendelser er i ferd med å bli tilgjengelige og at endringer kan gjøres for å redusere tillatt bruk av bly i disse anvendelsene. En utløpsdato for unntaket dekket av punkt 8 f) b) er innført, slik som angitt i direktivet. Unntak 8 g) har blitt delt inn i to underpunkter for å snevre inn omfanget av unntakene og fase inn utløpsdatoer. Unntak 8 j) omfatter bly i loddemateriale for lodding av laminert glass. Ettersom alternativer til bly er tilgjengelig for noen slike anvendelser men ikke for andre, er et nytt unntak 8 k) lagt til for å skille mellom de ulike anvendelsene og fase dem ut uavhengig av hverandre i takt med den tekniske utviklingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene i direktivet om kasserte kjøretøy innebærer at produktforskriften kapittel 2 vedlegg III endres med tilsvarende endringer som følger av direktiv (EU) 2020/363. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å gjennomføre endringsdirektivet i Norge innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. Generelt er det en fordel for norsk industri at det gjennomføres regler på fellesskapsnivå, da det gir tilsvarende og like rammebetingelser for berørt norsk og europeisk industri. Endringene må uansett gjennomføres for at norske bedrifter skal kunne fortsette å omsette produkter i EUs indre marked.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet vil gi redusert bruk av bly og blyforbindelser i kjøretøykomponenter. Dette vil kunne gi nytte i form av reduserte utslipp av tungmetallet til miljøet.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (19.11.20 - 27.11.20) og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Klima- og miljødepartementet vurderer direktivet som EØS-relevant og akseptabelt. Vurderingen er gjort i tråd med kriteriene fastsatt i Meld. St. 5 (2012-2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, pkt. 5.3.1. Direktivet regulerer håndtering av avfall. Det berører både helse-, miljø-, nærings- og konkurransemessige aspekter ved avfallshåndtering.  Det omhandler derfor tema som tematisk faller inn under EØS-avtalens hoveddel, protokoller og vedlegg. Direktivet er i tillegg en endring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet påvirker det indre marked, da det gir regler med betydning for fri bevegelighet og fri konkurranse over landegrensene, i tillegg til at markedsaktører pålegges plikter som får økonomiske konsekvenser.  

Status

Direktivet ble vedtatt av Kommisjonen 17. desember 2019 og publisert i Official Journal 5. mars 2020. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 23. april 2021, og gjennomført i Norge 2. juni 2021.

Miljødirektoratet har gjennomført høring av endringene. Det kom ingen høringsuttalelser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Gjennomføringsfrist i EU
05.04.2020
Anvendelsesdato i EU
05.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.06.2021
Anvendes fra i Norge
02.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro