Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/20/EF av 9. mars 2005 om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Directive 2005/20/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2006)

Sammendrag av innhold
EUs emballasjedirektiv (Direktiv 94/62/EF) inneholder tidfestede krav til blant annet andeler returinnsamling av emballasje. Disse tidsfestede kravene gjelder bl.a. fra 5 og 10 år etter at direktivet er gjort gjeldende.

Direktiv 2005/20/EF endrer emballasjedirektivet. Endringen innebærer at nye land i EU skal få tid til å utvikle egne virkemidler og utføre nødvendige tiltak for kunne nå de kravene som er fastlagt i emballasjedirektivet. Følgende land får derfor utsatte frister: Tsjekkia, Estland, Kypros, Litauen, Ungarn, Slovenia og Slovakia innen 31/12-2012, Malta innen 31/12-2013, Polen innen 31/12-2014 og Latvia innen 31/12-20015.

Emballasjeavfall dekkes av de generelle norske målsetningene om reduksjon og gjenbruk av avfall. Det finnes videre en egen forskrift som fastsetter avgift på drikkevareemballasje som reduseres i takt med oppnådde returandeler, kapittel 6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. For andre typer emballasje er det inngått avtaler om innsamling og gjenvinning av emballasje med de berørte bransjene. Både forskriften og avtalene er utformet slik at forpliktelsene gjelder så vel norskprodusert som importert emballasje i det norske markedet.

Vurdering
Eventuell konkurransevridning som følge av lavere miljøstandard i forhold til emballasje, vil bare slå ut i forbindelse med småskalaimport, slik som ved forbrukerkjøp i utlandet. Eventuelle konkurransevridende effekter som følger av Direktiv 2005/20/EF vurderes som ubetydelige, da omfanget av import etter forbrukerkjøp i de aktuelle landene er lite og at emballasjekostnader neppe er bestemmende ved slik import. Det vil heller ikke være nødvendig med endringer i norske regelverk for å oppfylle dette direktivet.

Forslaget forventes ikke å få rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge, hverken for private aktører eller offentlige myndigheter.

Status
Direktivet er vedtatt og offentligggjort i EU (Official Journal 16.03.2005), samt vedtatt i EØS-komiteen 2. des. 2005 med ikrafttredelse 3. des. 2005.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2005
Anvendelsesdato i EU
09.09.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 26.6.2008, p. 171-172
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.09.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.08.2017
Anvendes fra i Norge
01.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0020
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro