Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2013/2/EU av 7. februar 2013 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

Commission Directive 2013/2/EU of 7 February 2013 amending Annex I to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2013)

Sammendrag av innhold
Direktivet erstatter det gjeldende Annex I i direktiv om emballasje og emballasjeavfall (emballasjedirektivet), 94/62/EC, revidert 04/12/EC. Emballasjedirektivets artikkel 3 pkt. 1 definerer tre typer emballasje, med en påfølgende teoretisk beskrivelse av hver type emballasje. Disse tre emballasjetypene blir i Annex I illustrert av en liste med faktiske eksempler, hvor eksemplene blir definert som emballasje, emballasje dersom intensjonen er at den skal fylles ved salgsstedet, delvis emballasje eller emballasjeavfall. Det nye Annex I er en lengre og mer utfyllende liste med eksempler, hvor flere av eksemplene er grensetilfeller som eksemplifiserer hvordan den teoretiske avgrensningen fungerer i praksis. Av de nye eksemplene er det verdt å merke seg at kapsler med kaffe er kun emballasje dersom de er tomme etter bruk. Det betyr effektivt at kaffepatroner med brukt kaffe i er definert som produkt og ikke emballasje. Det har tidligere vært oppmerksomhet rundt den mengden avfall dette produserer, og kunder har etterspurt returordninger for dette.

Merknader
Direktivet hadde en gjennomføringsfrist innen 30. september 2013. Endringene er mer av opplysende karakter og bidrar til å definere grensetilfeller. Vi ser ikke at endringen av Annex I tilsier at vi må endre emballasjeavtalene mellom Miljøverndepartementet og industrien, og heller ikke avfallsforskriften kap. 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt og ble behandlet i SU-miljø 12. mars

Vurdering
Direktivet er en ytterligere spesifisering av grensetilfellene mellom produkt og emballasje gjennom flere eksempler. Den klarerende effekten er i seg selv positiv, og vil trolig bidra til et enda klarere regelverk i grensetilfellene. For rapporteringen gjennom emballasjeavtalene vil dette trolig ha neglisjerbar effekt. Om de ytterligere spesifikasjonene fører til at flere tidligere produkter nå blir definert som emballasje, vil dette kunne føre til endringer i returgrad for emballasjetypen dersom innsamlingsgraden av den nye emballasjen er lav. Gitt typene emballasje det snakkes om virker dette lite sannsynlig.

Produktforskriften § 2-15 regulerer innholdet av tungmetaller i emballasje. Dersom tolkningen av hva som faller innenfor begrepet emballasje forskyves, kan enkelte produkter falle inn under eller ut av denne reguleringen. I praksis forventes det ikke at endringen av direktivet får konsekvenser i denne sammenhengen.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.03.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.02.2013
Gjennomføringsfrist i EU
30.09.2013
Anvendelsesdato i EU
30.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 285-287
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.08.2017
Anvendes fra i Norge
01.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro