EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1302 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/20212 med hensyn til gebyrer som kan innkreves av Den europeiske verdipapir- og markedsmyndighet (ESMA) fra sentrale motparter etablert i tredjeland

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1302 of 14 July 2020 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to central counterparties established in third countries

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en utfyllende bestemmelse til EMIR vedr. tredjelands sentrale motparter (CCP'er).

Kommisjonsforordningen innfører bestemmelser som regulerer hvilke gebyrer ESMA kan innkreve fra sentrale motparter fra tredjeland forbindelse med behandling av søknad om anerkjennelse i EU, herunder ved vurdering av om den sentrale motparten er eller sannsysnligvis vil bli systemviktig i for den finansielle stabiliteten i Unionen eller ett eller flere av medlemslandene ,og på årlig basis for å dekke kostnader ved utførelsen av oppgaver organet er pålagt etter EMIR.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 14. juli 2020. publisert i Official Journal 21. september 2020 med ikrafttredelse 22. september 2020. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2020
Anvendelsesdato i EU
22.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet