EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/731 av 26. januar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til saksbehandlingsregler for sanksjoner som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger tredjelands sentrale motparter eller tilknyttede tredjeparter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/731 of 26 January 2021 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure for penalties imposed on third-country central counterparties or related third parties by the European Securities and Markets Authority

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende regelverk til EMIR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre)

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynssmyndigheten (ESMA) har myndighet til å bøtelegge sentrale motparter eller tilknyttede tredjeparter som den sentrale motparten har utkontraktert funksjoner/aktiviteter til.

Forordningen spesifiserer ytterligere hvilke saksbehandlingsregler som skal gjelde for ESMA ved bøtlegging av tredjelands sentrale motparter eller tilknyttede tredjeparter som den sentrale motparten har utkontraktert operasjonelle funksjoner eller aktiviteter til, og som er gjenstand for ESMAs undersøkelser eller gjennomføringsbeslutninger, inkludert regler om rett til å bli hørt og begrensning av virkeperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

EMIR er blitt endret av EMIR 2.2 (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 av 23. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til prosedyrer og myndigheter som skal delta i autoriseringen av sentrale motparter samt krav til anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland) som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtale. Det må derfor vurderes hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger av ikrafttredelsestidspunkt. Dvs. at denne rettsakten ikke vil kunne tre i kraft i EØS-avtalen før EMIR 2.2 har trådt i kraft i EØS/EFTA-landene.

Rettsakten gir ESMA myndighet til å bøtelegge sentrale motparter registrert i tredjeland som tilbyr sine tjenester i EU/EØS, det må også vurderes om bestemmelser som gir slik myndighet må tilpasses for EØS/EFTA-statenes vedkommende.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 7. mai 2021.Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.01.2021
Anvendelsesdato i EU
07.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet