Endring av godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Biosaf

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 897/2009 av 25. september 2009 om endringer i forordningene (EF) nr. 1447/2007, (EF) nr. 186/2007 og (EF) nr. 209/2008 om betingelsene for godkjenning av tilsetningsstoffet Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

Commission Regulation (EC) No 897/2009 of 25 September 2009 amending Regulations (EC) No 1447/2006, (EC) No 186/2007, (EC) No 188/2007 and (EC) No 209/2008 as regards the terms of the authorisation of the feed additive Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.11.2009)

Sammendrag av innhold
Tilsetningsstoffet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) tilhører kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og omsettes med handelsnavnet "Biosaf Sc 47". Det er godkjent til bruk i fôr til slaktelam, hester, melkegeiter og melkesauer og slaktegris, og godkjenningen er gitt til firmaet LFA Lesaffre Feed Additives.

Firmaet har endret navn på produktet til "Actisaf" og fått endringen godkjent i tråd med tilsetningsstoff-forordningen (EF) nr. 1831/2003. Det er ikke foretatt andre endringer enn bytte av handelsnavn. Det er fastsatt en overgangsordning fram til 19.04.2010, for å kunne omsette lagerbeholdningen av produktet med navnet "BiosafSc 47", som er produsert før 19.10.2009, da forordningen trådte i kraft.

Merknader
Rettsakten krever endringer i forordning 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt på høring sammen med andre rettsakter på området, med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen konsekvenser, da det bare er handelsnavnet på tilsetningsstoffet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) som er endret.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.09.2009
Anvendelsesdato i EU
19.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 215-216
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0897
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro