Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/808 av 23. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/808 of 23 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval period of the active substance bispyribac

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2022)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet bispyribac har i lengre tid hatt godkjenning for å inngå i plantevernmidler. Tilvirker har tidligere søkt om regodkjenning av stoffet. I påvente av å få ferdigstilt revurderingen av stoffet, ble opprinnelig sluttdato for godkjenningen endret fra 31. juli 2021 til 31. juli 2023. Tilvirker har imidlertid nå trukket tilbake søkanden om regodkjenning. Det må derfor fastsettes en ny utløpsdato for Bispyripac så snart som mulig. Utløpsdatoen er nå fastsatt til 31. juli 2022.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Bispyribac inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 24. mai 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.05.2022
Anvendelsesdato i EU
13.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet