Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/489 av 25. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/489 of 25 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances flubendiamide, L-ascorbic acid, spinetoram and spirotetramat

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.4.2022)

Sammendrag av innhold
De fire aktive stoffene som omfattes av forordningen, er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Opprinnelig godkjenningsdato for hver av stoffene utløp i perioden 30. april til 31. august 2024. Alle utløpsdatoene er imidlertid tidligere forlenget med 3 måneder for å utvide tidsfristen for tilvirkere til komme med opplysninger i forbindelse med eventuell søknad om fornyet godkjenning. Tilvirkerne har likevel ikke kommet med fornyet søknad innen tidsfristen, og utløpsdato for godkjenning av stoffene settes dermed tilbake til opprinnelig dato.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Et av de aktive stoffene som omfattes av forordningen (spirotetramat) inngår i plantevernmiddelet Movento 100 SC som er på markedet i Norge. Bruksområdet er insektbekjempelse i steinfrukt, kjernefrukt, kålvekster mm.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 28. mars 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2022
Anvendelsesdato i EU
17.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet