Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/55/EF av 17. september 2007 om endring av enkelte av vedleggene til direktivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for azinfos-metyl

Commission Directive 2007/55/EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azinphos-methyl

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdiene for azinfos-metyl. Bakgrunnen er at Kommisjonen ble informert om at det var behov for å revurdere grenseverdiene i lys av ny informasjon om toksikologien og forbrukernes inntak. Livstids- og korttidseksponeringen for azinfos-metyl via næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis. Vurderingene viste at det var nødvendig å endre grenseverdiene for å hindre uakseptabel eksponering av forbrukerne. For å sikre at forbrukerne er beskyttet mot rester pga ulovlig bruk, settes grenseverdiene for de relevante kultur/stoff kombinasjonene på deteksjonsgrensen.

Merknader
Rettsakten er krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Endringene av grenseverdienen kan få betydning for import fra 3. land. For norsk bruk av disse plantevernmidlene vil ikke endringene få noen betydning da Azinfos-metyl er trukket fra det norske markedet, (er tillatt brukt på dispensasjon ut 2007)

Forskriftsendringen vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status:
Medlemsstatene i EU skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 18. mars 2008 og ta i bruk de nye grenseverdiene fra den 19.mars 2008.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.09.2007
Gjennomføringsfrist i EU
18.03.2008
Anvendelsesdato i EU
19.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 44-52
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2008
Anvendes fra i Norge
25.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro