Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/56/EF av 17. september 2007 om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av azoksystrobin, klortalonil, deltametrin, heksaklorbenzen, ioksynil, oksamyl og kinoksyfen

Commission Directive 2007/56/EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorobenzene, ioxynil, oxamyl and quinoxyfen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdiene for azoksystrobin, klorotalonil, deltametrin, heksaklorobenzen, ioksynil, oksamyl og kvinoksyfen. For azoksystrobin, klorotalonil, ioksynil og kvinoksyfen er bakgrunnen at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk av disse stoffene. Når det gjelder heksaklorobenzen er det informert om at dette stoffet kan forekomme i gresskarfrø som blir brukt som næringsmiddel i enkelte medlemsstater. Det er derfor nødvendig å sette grenseverdier for dette. For oksamyl har grenseverdiene vært midlertidige i påvente av forsøksdata. Disse foreligger nå og er vurdert og grenseverdiene kan derfor gjøres permanente. For deltametrin er grenseverdiene midlertidige i påvente av en grundig vurdering av bruken i medlemsstatene. Det har nå vist seg nødvendig med mer tid og den midlertidige statusen forlenges derfor.

Langtidseksponeringen for disse stoffene er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis. For klorotalonil og ioksynil foreligger det ARfD (akutt referansedose) og derfor har den akutte eksponeringen av forbrukerne via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester av disse stoffen blitt vurdert. For de andre stoffene er det ikke nødvendig med ARfD.

Dersom bruken av plantevernmidler ikke fører til målbare rester, det ikke er noen godkjent bruk eller det ikke foreligger nødvendige data for å fastsette grenseverdier for en bestemt bruk, settes grenseverdiene på deteksjonsgrensen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Endringene i grenseverdiene kan få betydning for import fra 3.land.

De får ingen betydning for norsk bruk av plantevernmidler. Azoksystrobin og deltametrin er tillatt brukt i Norge. Ioksynil er trukket, men tillatt brukt ut 2009. Deltametrin er bare tillatt i hobbypreparater.

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status:
Medlemsstatene i EU skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 18. desember 2007 og ta i bruk de nye grenseverdiene fra den 19. desember 2007.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.09.2007
Gjennomføringsfrist i EU
18.12.2007
Anvendelsesdato i EU
19.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 53-63
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2008
Anvendes fra i Norge
25.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0056
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro