Endring av listen over ingredienser som skal finnes på merkingen av næringsmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/68/EF av 27. november 2007 om endring av vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, i forhold til visse matvareingredienser

Commission Directive 2007/68/EC of 27 November 2007 amending Annex IIIa to Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain food ingredients

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder unntak fra listen i vedlegg IIIa til Kommisjonsdirektiv 2000/13/EF (merkedirektivet) vedrørende plikten til å merke med allergener. Til denne listen er det gitt enkelte midlertidige unntak for visse ingredienser eller stoffer som har opprinnelse i de nevnte ingrediensene, jf direktiv 2005/206/EF. Direktiv 2007/68/EF gjør enkelte unntak permanente, mens de øvrige gjelder midlertidig frem til 31. mai 2009. Produkter satt i omsetning eller merket før dette tidspunktet kan selges inntil lagrene er tømt.

Vurderingen om å gjøre midlertidige unntak om til permanente er gjort på bakgrunn av uttalelser fra EFSA, samt andre disponible opplysninger. Det konkluderes med at visse ingredienser eller stoffer som har opprinnelse i de ingrediensene oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF, ikke under spesifikke omstendigheter kan forventes å forårsake uønskede reaksjoner hos følsomme personer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21.12.1993 nr. 1385 om merking av næringsmidler (merkeforskriften). I vedlegg IV vil enkelte midlertidige unntak bli omgjort til permanente, mens de som har en begrenset varighet blir markert spesielt.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Mattilsynet: Rettsaktens bestemmelser krever ikke spesielt tilsyn eller overvåkning, og tilsyn kan inngå i Mattilsynets ordinære tilsyn. Overgangsbestemmelsene innebærer imidlertid at produkter som er merket eller satt i omsetning før utløpet av overgangsperioden kan selges ut inntil lagrene er tømt. Det kan i slike tilfeller være krevende for Mattilsynet å klarlegge om produktene oppfyller dette kriteriet.

Virksomhetene: Tidligere unntak fra plikten til å merke næringsmidler blir videreført. Direktiv 2007/68/EF fastsetter både permanente og midlertidige unntak for nærmere bestemte produkter. For de midlertidige unntakene er det satt overgangsregler slik at produkter som ikke er merket i henhold til regelverket, kan selges inntil lagrene er tømt. Det vil derfor ikke bli en situasjon der varer må trekkes fra markedet og på den måten medføre økonomiske tap.

Forbrukerne: Rettsakten innebærer ingen nye unntak fra plikten til å allergenmerke. Unntakene har vært gjeldende over lengre tid. De unntakene som gjøres permanente er vurdert slik at de ikke kan forventes å forårsake uønskede reaksjoner hos følsomme personer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler , der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Da rettsakten ble klarert i Spesialutvalget for næringsmidler, skjedde det på grunnlag av et EØS-notat hvor beskrivelsen av direktiv 2007/68/EF ikke var helt korrekt. Det fremgikk av notatet at alle unntakene i vedlegg IIIa i 2000/13/EF (merkedirektivet) ble gjort permanente. Flere av unntakene hadde imidlertid kun midlertidig varighet frem til 31. mai 2009, men med adgang til å selge ut produkter som var satt i omsetning eller merket før dette tidspunktet.

Se også EØS-notat til forordning (EF) nr 415/2009.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2007
Gjennomføringsfrist i EU
31.05.2008
Anvendelsesdato i EU
31.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 41-44
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2008
Anvendes fra i Norge
28.10.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro