Endring av navn på innehaveren av fermenteringsproduktet Amaferm

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 905/2009 av 28. september 2009 som endrer forordning (EF) nr. 537/2007 om navnet på innehaveren av godkjenningen for fermenteringsproduktet fra Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

Commission Regulation (EC) No 905/2009 of 28 September 2009 amending Regulation (EC) No 537/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Et fermenteringsprodukt fra Aspergillis oryzae (NRRL 458) med handelsnavn Amaferm, er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer. Godkjenningen er gitt til firma Trouw Nutrition BV. Firmaet har nå overlatt omsetningen av dette preparatet til Biozyme Incorporated. De har derfor søkt om endring av navn på godkjenningsinnehaver i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003. Godkjenningen for Amaferm er nå overført til Biozyme Incorporated. Det er fastsatt en overgangsordning fram til 1. april 2010 da lagerbeholdningen av Amaferm, produsert før forordningen trådte i kraft 19.10.2009, kan omsettes med firmanavnet Trouw Nutrition BV.

Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II , og den sendes til høring sammen med andre rettsakter på området. Høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser, da det bare er firmanavnet som skal endres ved merking av fermenteringsproduktet Amaferm.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, er Landbruks- og matdepartemetnet, Fiskeri- og kystepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handeldepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2009
Anvendelsesdato i EU
19.10.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 227-227
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0905
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro