Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 923/2009 av 16. september 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1692/2006 om etablering av det andre Marco Polo-program for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet for å bedre miljøkvaliteten av godstransportsystemet (Marco Polo II)

Regulation (EC) No 923/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 1692/2006 establishing the second ‘Marco Polo’ programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fremla 10. desember 2008 forslag til europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordning (EF) nr. 1692/2006 om etablering av det andre Marco Polo-program (MP II) for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet for å bedre miljøkvaliteten av godstransportsystemet (Marco Polo II). Forslaget ble formelt vedtatt 16. september 2009. Kommisjonen ønsker å øke deltagelsen av antall små aktører (SMB) i programmet, og tersklene for å kvalifisere til støtte målt i årlige tonn-kilometer bør senkes. Selve intensiteten i støtten foreslås også økt. Dagens sats på €1 pr 500 tonn-kilometer foreslås økt til €2 pr 500 tonn-kilometer. Revisjonen har som generelt formål å skape større interesse for MP II, bl.a. gjennom økt finansiell støtte til aktørene.

Merknader
MP II er en videreføring av det første Marco Polo-programmet, og har siden starten blitt møtt med positive reaksjoner fra næringslivet. Det nye programmet gjøres nå ytterligere gunstig for næringslivet. MP II opererer med et måltall for modalt skift, og i følge en ekstern evaluering estimerer man at 64 pst av måltallet oppnås. Det er fortsatt tidlig i perioden, men det er et potensial for utvikling videre. Programmet ”Motorways of the Sea” har fått det omfanget man ønsket; 9 pst av søknadene i 2007 og 4 pst i 2008 gjaldt ”Motorways of the Sea”. Endringene i forordningen tar sikte på å øke effektiviteten av Marco Polo-programmet, målt i tonn-kilometer som enten unngås fraktet på veg eller skiftes vekk fra vegbasert transport.Den eksterne evalueringen resulterte i følgende råd:

- øke tidsrommet hvert prosjekt kan vare
- senke terskelen for modale skift-prosjekter som nyttiggjør indre vannveger
- gjøre Marco Polo-programmet mer kjent og tilgjengelig
- tiltak som bidrar til å redusere køproblematikk skal vektlegges mer i evalueringsfasen
- produsere brukervennlige veiledninger for de som ønsker å søke om støtte

Marco Polo-programmet fungerer som et instrument i arbeidet med å redusere kø på europeiske veger. Programmet er en del av en større, helhetlig transportpolitikk innen EU som innebærer at negative miljøvirkninger skal prises inn, og at markedet skal fungere som den mekanismen som gir størst ressursutnyttelse av infrastrukturen. Det er anslått at de totale kostnadene forbundet med kø og kapasitetsproblemer på veg utgjør 1 pst av EUs totale bruttonasjonalprodukt. Miljøkostnadene er estimert til 1,1 pst. Den eksterne evalueringen av Marco Polo-programmet anslår som nevnt at man når 64 pst av måltallet om modale skift i transporten. Gitt at man ikke endrer noe i programmet til Marco Polo II, vil man i beste fall kun oppnå samme måltall neste periode. Dette innebærer igjen at man mislykkes i å fange opp en betydelig andel av veksten i internasjonal godstransport; denne er anslått til å være 60 pst, tilsvarende 20,5 mrd tonn-kilometer. Dette vil innebære økte kostnader på veg-infrastrukturen, økt kø, økt lokal og global forurensing, skade på miljø og samtidig gi økt usikkerhet i logistikkplanlegging.Nåværende maksimale støttebeløp er €1 pr 500 tonn-kilometer som er skiftet vekk fra vegtransport. Dette tilsvarer €9,15 i sparte kostnader forbundet med negative eksternaliteter ved å la denne transporten forbli på vegsystemet. Selv om intensiteten på støtten foreslås økt fra €1 til €2, bevares prinsippet om proporsjonalitet. Det er også verd å merke seg at for hver Euro som Marco Polo subsidierer med, genereres det investeringer i mer miljøvennlige transportsystemer verd €20.Norge har siden 2004 deltatt i det første Marco Polo-programmet, og i Marco Polo II-programmet siden 2007, da programmet ble innlemmet i EØS-avtalen. Programmet har en økonomisk ramme på € 450 millioner for programperioden 2007 – 2013, eller om lag € 64,3 millioner i gjennomsnitt pr. år.

Status
Forslaget ble fremlagt av Kommisjonen 10. desember 2008 og har våren 2009 vært til behandling i Parlamentet og Rådet. Forslaget ble diskutert på rådsmøtet 27. juli 2009 og formelt vedtatt 16. september 2009.

Innlemmet i EØS-avtalen den 30.04.2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Anvendelsesdato i EU
10.09.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 451-460
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0923
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro