Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/354/EF av 21. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue

Commission Decision 2007/354/EC of 21 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2005/393/EF om sperresoner i forbindelse med bluetongue. Rettsakten endrer og spesifiserer de dyrehelsemessige vilkårene for fritak fra forbudet mot at dyr av mottakelige arter forflyttes ut av bluetonguesperresonene som er fastsatt i 2000/75/EF.

I henhold til artikel 6, nr. 1, litra c), i direktiv 2000/75/EF skal kompetent myndighet, når forekomst av bluetonguevirus er offisielt bekreftet, treffe visse tiltak i sperresonen som er opprettet 20 km fra den smittede besetningen. Medlemsstaten kan gradere tiltakene på grunnlag av positive resultater av en risikovurdering, hvor det tas hensyn til geografiske, epidemiologiske, økologiske, entomologiske og meterologiske samt historiske data og resultatene av aktiv overvåkning, herunder opplysninger om prosentandelen av seropositive dyr og forekomst av virusserotyper og potensielle vektorer.

Vedtak 2005/354/EF fastsetter betingelser for fritak fra forbudet mot flytting av dyr fra 20 km-sonen omkring den infiserte besetningen, herunder dyr bestemt til samhandel innen EU og eksport, etter forutgående godkjenning fra den kompetente myndighet på bestemmelsesstedet.

Dyr til eksport skal følges av et sertifikat som skal inneholde nødvendige tilleggsgarantier i henhold til regelverket for dyr bestemt til slakting. Hvis det er foretatt en behandling mot insekter i henhold til vedtak 2005/393/EF, skal dette angis i eksportsertifikatet.

Det fastsettes betingelser om at dyr fra en sperresone og transportmidler som forlater en sperresone for å forflyttes til eller gjennom områder utenfor sperresonen skal behandles med godkjente insektmidler på pålessingsstedet. Dyr fra områder utenfor en sperresone samt tilhørende transportmidler som skal i transitt gjennom en sperresone må behandles med godkjente insektmidler før de entrer sperresonen.

Hvis det under transitten gjennom en sperresone er avsatt en hvileperiode på et kontrollsted, skal dyrene være beskyttet mot angrep fra insekter.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene.
Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2007
Anvendelsesdato i EU
25.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 129-131
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.01.2008
Anvendes fra i Norge
28.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0354
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro