Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/686 av 28. april 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1295 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet sulfoksaflor

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/686 of 28. April 2022 amending Implementing Regulations (EU) No 2015/1295 and No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance sulfoxaflor

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.4.2022. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.5.2022)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet sulfoksaflor er gjennom forordning (EU) 2015/1295 tidligere godkjent til å kunne inngå plantevernmiddel. Ved godkjenningen ble det samtidig satt som vilkår at tilvirker skulle legge frem ytterligere dokumentasjon på diverse forhold innen en gitt tidsfrist. særlig med hensyn til risiko for bier ved ulike påvirkninger av stoffet. Det er nå konkludert med at det ikke er godt nok dokumentert at bier og humler ikke er utsatt for uakseptabel risko ved utendørs bruk av sulfoksaflor. Vilkårene for bruk av stoffet er derfor innskjerpet slik at det nå kun kan brukes innendørs i permanente veksthus.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Sulfoksaflor inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet for bruk som insektmiddel på grønnsaker, bomull, korn mm.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU. Den ble kunngjort i Official Journal 29.4.2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.04.2022
Anvendelsesdato i EU
19.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet