Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 17

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1142/2009 av 26. november 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 angående IFRICs fortolkningsbidrag 17

Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) Interpretation 17

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 27. november 2008 offentliggjorde IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) fortolkningsbidrag 17, Udlodninger af ikke-kontante aktiver til ejerne (i det følgende benævnt »IFRIC 17«). IFRIC 17 er et fortolkningsbidrag, der præciserer og giver vejledning om den regnskabsmæssige behandling af udlodninger af ikke-kontante aktiver til ejerne af en virksomhed.

(3) Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRIC 17 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4) Vedtagelsen af IFRIC 17 indebærer konsekvensændringer af IFRS 5 og IAS 10 for at sikre konsekvens mellem de internationale regnskabsstandarder.

(5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 272-277
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.01.2010
Anvendes fra i Norge
22.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro