Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 662/2010 av 23. juli 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 vedrørende IFRIC-fortolkningsbidrag 19 og IFRS 1

Commission Regulation (EU) No 662/2010 of 23 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) Interpretation 19 and International Financial Reporting Standard (IFRS) 1

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 26. november 2009 offentliggjorde IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) fortolkningsbidrag 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter (i det følgende benævnt »IFRIC 19«). IFRIC 19 tjener til at give vejledning i, hvordan en debitor regnskabsmæssigt bør behandle egenkapitalinstrumenter, der er udstedt for helt eller delvist at opfylde en finansiel forpligtelse efter genforhandling af vilkårene knyttet til forpligtelsen.

(3) Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRIC 19 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse nr. 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4) Vedtagelsen af IFRIC 19 indebærer, at IFRS 1 også skal ændres for at sikre, at der sammenhæng mellem de internationale regnskabsstandarder.

(5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2010
Anvendelsesdato i EU
01.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 565-569
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.09.2010
Anvendes fra i Norge
06.09.2010

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0662
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro