Endring i listen over godkjente laboratorier for kontroll av rabiesvaksine

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/601/EF av 5. august 2009 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/233/EF med omsyn til postane for Tyskland i lista over laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr

Commission Decision 2009/601/EC of 5 August 2009 amending Annex I to Decision 2004/233/EC as regards the entries for Germany in the list of laboratories authorised to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I i vedtak 2004/233/EF som lister opp laboratorier i EU som er godkjent for å teste blodprøver fra domestiserte rovdyr for antistoffer mot rabies; testene kan brukes for å dokumentere virkning av rabiesvaksinering i forbindelse med innførsel av hund og katt fra land med rabiessmitte til EØS-stater som er fri for rabies.

Tyskland har bedt om at landets tredje laboratorium på listen (Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern, Veterinärstraße 2,
D-85764 Oberschleißheim) blir slettet.

Merknader
I norsk regelverk er det tatt inn en henvisning til vedtak 2004/233/EF i forskrift 1. juli 2004 nr.1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. I forskriftsteksten gjøres det klart at eventuelle endringer i vedlegg I gjelder fortløpende. Mattilsynets hjemmesider har lenke til EU-kommisjonens oppdaterte liste. Det er gjort slik grunnet de mange endringene som gjøres på oppføringene på listen.

Vedtak 2004/233/EF er ikke implementert som sådann, men det ansees heller ikke som nødvendig.

Et EØS-vedtak, 22/2009, som trådte i kraft den 18. mars 2009, inneholder en tilpasningstekst til vedtak 2004/233/EF som lister opp Veterinærinstituttet på listen i vedlegg I over laboratorier som er autorisert av Kommisjonen til å utføre analysen for å kontrollere om et dyr har den minimummengde rabiesantistoffer i blodet som kreves i forbindelse med innførsel av hund og katt. Mattilsynet har tatt kontakt med ESA for å be om at Veterinærinstituttet kommer med på EU-kommisjonens oppdaterte liste.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.08.2009
Anvendelsesdato i EU
26.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 205-205
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0601
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro