Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2077/2004 av 3. desember 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 vedrørende innsatskjemikalier

Commission Regulation (EC) No 2077/2004 of 3 December 2004 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of processing agents

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Endringsforordningen endrer vedlegg VI til forordning (EF) 2037/2000 om ozonreduserende stoffer. Vedlegget omhandler prosesser hvor bruken av hydroflourkarboner (HKFK) som prosesshjelpestoff, reguleres særskilt i forodningen (bruken er untatt det generelle forbudet og tillatt i noen tilfeller). Endringsforordningen tar bort muligheten til bruk i to tilfeller (punkt 7 og 11 i forordning (EF) 2037/200) og legger til et nytt bruksområde gjennom bokstav j.

Forordningen er en følge av beslutningene X/14 og XV/6 under Montrealprotokollen, som Norge er part til.

Merknader
Forordning 2037/2000 har hjemmel i artikkel 175(1) i Romatraktaten.
Forordning 2037/2000 er inkorporert i norsk rett i produktforskriften kap. 6.

Rettsakten får ingen rettslige konsekvenser da senere forordning 1784/2006 også skal inkorporeres i norsk rett. Endringene i aktuell forodning er tatt hensyn til der.

Rettsakten ventes ikke å medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.12.2004
Anvendelsesdato i EU
24.12.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 126-127
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2009
Anvendes fra i Norge
13.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R2077
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro