Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1784/2006 av 4. desember 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 vedrørende innsatskjemikalier

Commission Regulation (EC) No 1784/2006 of 4 December 2006 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of processing agents

Siste nytt

EØS-komitevedtak 3.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2009)

Sammendrag av innhold
Endringsforordningen endrer vedlegg VI til forordning (EF) 2037/2000 om ozonreduserende stoffer. Vedlegget omhandler prosesser hvor bruken av hydroflourkarboner (HKFK) som prosesshjelpestoff, reguleres særskilt i forordningen (bruken er untatt det generelle forbudet og tillatt i noen tilfeller). Endringsforordningen legger til et nytt bruksområde gjennom ny bokstav f.

Forordningen er en følge av beslutning XVII/7 under Montrealprotokollen, som Norge er part til.

Merknader
Forordning 2037/2000 har hjemmel i artikkel 175(1) i Romatraktaten.

Forordning 2037/2000 er inkorporert i norsk rett i produktforskriften kap. 6.

Rettsakten må inkorporeres i norsk rett gjennom endringer i vedlegg V til produktforskriftens kap. 6. Inkorporeringen av denne forordningen vil også ivareta inkorporeringen av forodning (EF) 2077/2004 som også endrer vedlegg VI til forordning (EF) 2037/2000.

Rettsakten ventes ikke å medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Norge er part til Montrealprotokollen om ozonreduserende stoffer (under Wienkonvensjonen for beskyttelse av ozonlaget). Endringene til forordningen er som følge av beslutning XVII/7 og er i henhold til Norsk politikk på området.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 4. desember 2006.

Rettsakten ble behandlet gjennom skriftlig prosedyre i spesialutvalget og standardskjemaet ble returnert EFTA-sekretariatet i april 2008

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett ved at produktforskriftens kapittel seks vedlegg V ble endret i mars 2009.

Rettsakten ble behandlet og vedtatt i EØS-komiteen den 3.7.2009.

Ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 2009-03-13 nr 330: Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2006
Anvendelsesdato i EU
25.12.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 196-197
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2009
Anvendes fra i Norge
13.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1784
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro