Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 om implementering av rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om detaljerte regler for anvendelse av Artikkel 49 i Traktaten (skjemaer for notifikasjon av støtte)

Commission Regulation (EC) No 271/2008 of 30 January 2008 amending Regulation (EC) No 794/2004 implementing Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Ny kommisjonsforordning 271/2008/EF som reviderer og utfyller kommisjonsforordning 794/2004/EF

- tilsvarende ESAs implementeringsbeslutning 195/04/COL av 14. juli 2004, endret ved beslutning 319/05/COL av 14. desember 2005

For å bedre saksbehandlingen i statsstøttesaker har Kommisjonen gjennomgått kommisjonsforordning 794/2004/EF og kommet med en rekke endringer. Den nye forordningen 271/2008/EF ble vedtatt 30.januar 2008 og publisert i Official Journal 25. mars 2008. For å sikre likebehandling av statsstøttesaker i EU og i EØS-området vil ESA komme med en revisjon av sin implementeringsbeslutning 195/04/COL som er en versjon av kommisjonsforordningen tilpasset forholdene i EFTA-statene som deltar i EØS.

Oversikt over endringer:

1. For å lette saksbehandlingen kan medlemsstatene utforme en egen ikke-konfidensiell versjon når notifikasjonene eller korrespondanse i forbindelse med notifikasjonene inneholder konfidensiell informasjon.

2. For å bedre gjennomsiktigheten i praktiseringen av regelverket om offentlig støtte skal medlemslandene i hvert støttetildelingsbrev til den endelige støttemottager referere til ESAs støtteidentifikasjonsnummer på det relevante støtteskjemaet. Dette gjelder likevel ikke for når støtten ytes som skattefritak, da det ofte vil være vanskelig å identifisere potensielle støttemottagere

3. EU-landene pålegges å benytte den elektroniske kommunikasjonskanalen SANI for alle korrenspondanse med Kommisjonen. Skriftlig kommunikasjon med ESA i forbindelse med notifikasjoner går for Norges del allerede gjennom den etablerte elektroniske kommunikasjonskanalen ESA-portalen. I spesielle tilfeller kan det likevel avtales å benytte andre kommunikasjonskanaler.

4. Fristberegningen tilpasses de elektroniske kommunikasjonskanalene for oversendelse av notifikasjoner og informasjon. Det gjøres ingen endringer i lengden av fristene , men friststart og fristavbrudd vil nå for Norges del mest sannsynlig bli knyttet til kvitteringen for den elektroniske oversendelsen av notifikasjoner og andre dokumenter på ESA-portalen.

5. Metoden for å beregne renten ved tilbakebetaling av ulovlig støtte oppdateres slik at renten beregnes på samme måte som referanserenten.

6. For å lette mulighetene til å vurdere et støttetiltaks innvirkning på konkurransesituasjonen i EØS-markedet inntas spørsmål i notifikasjonsskjemaene om et støttetiltaks potensial for å vri konkurransen og å påvirke samhandelen. Medlemslandene bes om å spesifisere og beskrive produktmarkedet som støttetiltaket kan ha en signifikant innvirkning på, derunder bes det om en beskrivelse av markedsstrukturen og markedsdynamikken. I tilfelle av enkelttildelinger av støtte bes også om en indikasjon på støttemottagers markedsandel i markedet. I forhold til samhandelspåvirkning bes om en vurdering av støttetiltakets påvirkning på handelsstrømmene og lokalisasjonen av den økonomiske aktiviteten.

7. Ved vurderingen av et støttetiltaks forenlighet med EØS-markedet må ESA ta alle relevante momenter i betraktning. Førsteinstansdomstolen har i sin rettspraksis tilkjennegitt at tidligere kommisjonsbeslutninger og de plikter en slik beslutning pålegger en medlemsstat kan være relevante momenter ved vurderingen av om en ny støtteordning skal godkjennes. Dette må gjelde tilsvarende for ESAs beslutninger. I denne sammenheng er det relevant å ta hensyn til den kumulative effekten av en tidligere godkjent støtteordning og den støtteordningen som er til vurdering og eventuelt at ulovlig støtte ikke er tilbakebetalt. For å kunne anvende denne rettspraksis systematisk endres skjemaene slik at de fanger opp slike historiske hendelser av relevans.

8. Del II av Annex I slettes for å unngå at medlemsstatene gir den samme informasjon to ganger i forbindelse med samme notifikasjon.

9. I forbindelse med nye retningslinjer vedrørende risikokapital i SMBer og FoUoI endres de spesielle skjemaene i forbindelse med notifikasjon av slike støtteordninger og av enkeltstøttetildelinger. Skjemaene får et mye større omfang. Dette skyldes i hovedsak at spørsmålene er langt mer detaljerte og tilpasset de forskjellige støttealternativene i retningslinjene.

10. Skjemaet for forenklet notifikasjon av støtte endres slik at det inntas et nytt punkt der medlemslandet erklærer at alle forpliktelser i forbindelse med en tidligere godkjent støtteordning forblir gyldige i sin helhet også under den nye notifiserte støtteordningen. En slik erklæring skal bidra til å fremme gjennomsiktighet og skape rettslig sikkerhet ved praktiseringen av statsstøttereglene.

Vurdering
Endringene i regelverket medfører en rekke mindre endringer i aktuelle notifikasjonsskjemaene. Disse endringene antas å ha mindre betydning for støttegiverne. Den nye beregningsmåten for renten ved reversering av ulovlig statsstøtte kan ha større betydning. Denne er imidlertid tilpasset metoden for å beregne referanserenten. Den henvises til eget EØS-notat om beregning av referanserenten.

Videre kan punktet om en vurdering av et støttetiltaks signifikante innvirkning på konkurransen og støttetiltakets samhandelspåvirkning medføre en større administrativ byrde for støttegivere. Arbeidsbyrden vil imidlertid avhenge av hvor grundige analyser som gjennomføres, og dette vil i stor grad måtte tilpasses den enkelte støttetiltaks egenart. Allerede i dag vil en analyse av markedsforhold og samhandelspåvirkning i mange situasjoner kunne være en viktig del av notifikasjonen.

Andre opplysninger

1. Viktige endringer i forordningsteksten:
Artikkel 9 erstattes av med nye regler om beregningen av renten ved tilbakebetaling av ulovlig støtte, slik at denne renten nå beregnes etter samme metode som referanserenten.

Artikkel 11 tredje ledd endres slik at renten ved tilbakebetaling av ulovlig støtte beregnes på nytt årlig hvis det har gått over ett år mellom utbetalingen av den ulovlige støtten og tilbakebetalingskravet. Den ulovlige støtten belastes i utgangspunktet med den renten som gjaldt ved nyberegningen.

2. Hovedendringer i det generelle skjema for notifiseringer:

2.1 Nytt punkt 1.7
Ber om navn og adresse til myndighet som står bak støttetiltaket.

2.2 Nytt i punkt 2.2
Nye avkrysningsbokser for innovation og energy saving.

2.3 Nytt i punkt 2.3.3
Nye avkrysningsbokser for gruppeunntaket om regional investment aid og et ikke-relevant gruppeunntak i EØS-sammenheng.

2.4 Nytt punkt 3.4
Pålegg om å publisere det fulle innhold av støtteordningen på internett hvis ordningen blir ansett å være lovlig støtte. Man blir bedt om å angi internettadressen der denne informasjonen vil være tilgjengelig.

2.5 Nytt i punkt 4.2
Avkrysningsboksene med de alternative sektorene er fjernet slik at man nå selv må finne fram til den relevante sektoren i NACE.

2.6 Nytt i punkt i 6
Ny avkrysningsboks for ”Reimbursable grant” og ny boks for ”Other forms of equity intervention” hvor man bes om å spesifisere støttetypen nærmere.

2.7 Nytt punkt 10 Compatability of Aid
I skjemaet innføres et nytt punkt om støtteordningens vridende virkning på konkurransen og innvirkningen på samhandelen i EØS-markedet som nevnt ovenfor.

Nye avkrysningsbokser som tilsvarer de nye retningslinjene som er kommet på plass siden skjemaet ble revidert sist.

2.8 Nytt i punkt 11 Outstanding Recovery Orders
Nytt punkt om aid schemes i tillegg til punktet om individual aid som allerede eksisterer i dagens skjema.

2.9 Del II er slettet for å unngå å oppgi den samme informasjonen flere ganger.

3. Endringer i de supplerende notifikasjonsskjemaene

3.1 Skjema 6a om supplerende informasjon om støtte til FoUoI, støtteordninger
Fullstendig omredigering av skjemaet. Skjemaet er blitt atskilling lengre. Det nye skjemaet har et omfang på 33 sider i motsetning til dagens skjema på 8 sider. Dette skyldes i hovedsak at spørsmålene er blitt mer detaljerte og tilpasset de nye retningslinjene for FoUoI. Skjemaet er i tillegg utformet slik at man ikke trenger fylle ut alle sidene. Det er satt av egne sider i skjemaet som korresponderer med de ulike formene for støtte som retningslinjene omhandler. For flere detaljer se skjemaet.

3.2 Skjema 6b om supplerende informasjon om støtte til FoUoI, enkelttildelinger
Fullstendig omredigering av skjemaet på samme måte som i skjema 6a.

3.3 Skjema 11 om supplerende informasjon om støtte til risikokapital
Skjemaet er blitt langt mer detaljert, og det er inntatt et nytt punkt 7 om Monitoring for å sikre at vilkårene i de nye retningslinjene faktisk blir oppfylt.

Medlemsstatene forplikter seg til å publisere innholdet av støtteordningen på internett, inngi årlig rapporter med oversikt over investeringene samt å oppbevare nødvendig detaljert informasjon i 10 år som kan overleveres hvis nødvendig.

4. Endringer i Annex II

4.1 Det forenklede notifikasjonsskjemaet
Nytt punkt 3 om Validity of Commitments

Ved endring av eksisterende støtteordninger bes det om en bekreftelse på at forpliktelsene under den godkjente eksisterende støtteordningen vil bli opprettholdt i sin helhet under den nye notifiserte støtteordningen.

Status
Kommisjonen vedtok forordning 271/2008/EF den 30. januar 2008. Forodningen ble publisert Official Journal 25. mars 2008 og trådde i kraft 20 dager senere. Forordningen vil bli tatt inn i EØS-avtalen i løp av høsten 2008/vinter 2009. Når forordningen er gjort til en del av EØS-avtalen vil det bli fremmet kongelig resolusjon som endrer § 2 i Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg til Protokoll 3 om nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (prosedyreforordningen) av 21.03.2003.

ESA fattet 17. desember 2008 vedtak 789/08/COL som endrer vedtak 195/04/COL. Gjennom vedtaket har ESA tilpasset den nye forordningen til EØS-samarbeidet og i tillegg vedtatt et nytt notifikasjonsskjema for støtte til miljøformål.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.01.2008
Anvendelsesdato i EU
14.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 193-256
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2009
Anvendes fra i Norge
30.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0271
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro