Endringer til den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1022/2009 av 29. oktober 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 angående den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO

Commission Regulation (EC) No 1022/2009 of 29 October 2009 amending Regulations (EC) No 1738/2005, (EC) No 698/2006 and (EC) No 377/2008 as regards the International Standard Classification of Occupations (ISCO)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 577/98 er blevet gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne. Forordning (EF) nr. 530/1999 er blevet gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1738/2005 af 21. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1916/2000 for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer og Kommissionens forordning (EF) nr. 698/2006 af 5. maj 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 for så vidt angår evaluering af kvaliteten af statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer.

(2) Bilagene til disse gennemførelsesforordninger indeholder henvisninger til den internationale standardfagklassifikation ISCO-88 eller den europæiske udgave af denne klassifikation herefter benævnt ISCO-88 (COM).

(3) Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har revideret den hidtil gældende udgave af den internationale standardfagklassifikation (ISCO-88) for at udvikle en mere hensigtsmæssig klassifikation, som landene kan anvende ved næste runde folketællinger samt i de nationale arbejdsformidlinger og til andre kundeorienterede formål. For at sikre, at EU-medlemsstaternes og den øvrige verdens data om stillinger er sammenlignelige, er det nødvendigt at anvende den reviderede klassifikation (ISCO-08) i det europæiske statistiske systems vigtigste undersøgelser, som omfatter indsamling af data om stillinger før næste runde af folketællingerne, som finder sted i 2011.

(4) Indførelsen af en revideret standardfagklassifikation gør det nødvendigt navnlig at ændre henvisningerne til ISCO-88 og til den europæiske udgave af denne klassifikation ISCO-88 (COM). Forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Det tilrådes, at der som første referenceår for ISCO-08- data så vidt muligt vælges samme år for alle relevante statistikområder ligesom for næste runde folketællinger, der har 2011 som referenceår. Det anbefales således at anvende 2011 som det første referenceår for ISCO-08-data om stillinger med undtagelse af undersøgelsen af lønstrukturer, som foretages hvert fjerde år, og hvortil den reviderede ISCO-klassifikation vil blive anvendt i 2010.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2009
Anvendelsesdato i EU
19.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 593-594
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1022
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro