Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/115/EU av 23. februar 2010 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy

Commission Decision 2010/115/EU of 23 February 2010 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2000/53 forbyr bruken av visse tungmetaller i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Unntak følger av direktivets vedlegg II. Det følger av direktivets art. 4(2)(a) at vedlegget skal endres i tråd med den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området. Kommisjonsbeslutning 2008/689 ga to unntak for enkelte typer kretskort, og det fremgår av beslutningen at vurderingen skulle revideres i 2009. Kommisjonsbeslutning 2010/115 presiserer den foregående beslutningen ved at de to unntakene deles i ti ulike unntak hvorav fem videreføres med en tidsbegrensning som fremgår av vedlegget til beslutningen og de øvrige fem videreføres uten tidsbegrensning, men med krav om fornyet vurdering i 2014.

Kommisjonsbeslutningen endrer vedlegg II til Parlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF og gir nye grenseverdier for innhold av farlig stoffer i komponenter som er unntatt fra forbudet i artikkel 4(2)a.

Merknader
Beslutningen vil medføre minimale endringer i produktforskriftens vedlegg III Materialer og komponenter unntatt fra forbudet i § 3-15. Endringen anses ikke å ha administrative, økonomiske eller miljømessige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandliet skriftlig av Spesialutvalget for miljø. Det har ikke innkommet merknader, og den anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er begrenset til å presisere en foregående kommisjonsbeslutning.

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 23. februar 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.02.2010
Anvendelsesdato i EU
17.03.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 598-602
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro