Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/774 av 18. mai 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy

Commission Directive (EU) 2016/774 of 18 May 2016 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Det innføres mindre endringer i vedlegg II til direktiv 2000/53/EF vedrørende kasserte kjøretøy. Dette gjelder artikkel 4(2)(b) som omhandler materialer og deler som anvendes i kjøretøy som er unntatt forbud mot innhold av gitte metaller omtalt i 4(2)(a). Det har blitt konkludert med at det ikke lenger er behov å forlenge unntak for bruk av bly i unntak 8(h), 8(j) og 10(d), da de omtalt delene uten innhold av bly nå er tilgjengelig på markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten (direktiv 2000/53/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 162/2001 og gjennomført i Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-19. Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endring av punktene 8(h), 8(j) og 10(d) under vedlegg III i produktforskriften kapittel 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene medfører ingen betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Det har lenge vært varslet en gjennomgang av unntakene i til forbudet mot disse metallene i de gitte bildelene, og dette er en ventet utvikling. Det er derfor ikke ventet at bransjen vil ha innvendinger mot endringen.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Status
Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2016
Gjennomføringsfrist i EU
18.11.2016
Anvendelsesdato i EU
18.11.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 397-402
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.06.2016
Anvendes fra i Norge
23.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L0774
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro